Visa allt om A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 506 142 490 421 447 934 409 972 404 617 340 783 336 666 314 565 270 878 222 566
Övrig omsättning 21 778 20 490 21 131 4 723 4 909 2 201 1 615 1 947 1 887 2 555
Rörelseresultat (EBIT) 40 210 47 356 43 939 31 901 33 158 19 476 17 676 8 097 6 403 7 836
Resultat efter finansnetto 39 963 47 339 43 956 31 715 32 629 19 256 17 616 8 208 7 080 7 876
Årets resultat 32 049 1 946 1 461 1 198 1 065 1 007 850 523 473 1 835
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 024 20 644 5 198 7 169 7 400 6 608 5 626 5 242 3 307 3 438
Omsättningstillgångar 95 748 96 276 87 824 70 475 66 920 65 042 68 027 60 553 55 914 53 131
Tillgångar 115 772 116 920 93 022 77 644 74 320 71 650 73 653 65 795 59 221 56 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 770 17 722 15 776 14 315 13 118 12 053 11 046 10 196 9 673 9 200
Obeskattade reserver 0 460 750 750 750 1 170 1 810 1 350 1 060 2 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 002 98 738 76 496 62 579 60 452 58 427 60 797 54 249 48 488 44 958
Skulder och eget kapital 115 772 116 920 93 022 77 644 74 320 71 650 73 653 65 795 59 221 56 569
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 231 911 848 894 921 - 836 1 067 648 1 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 304 898 295 597 257 601 241 288 238 244 206 980 202 050 195 535 168 941 136 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 117 057 114 299 106 354 95 559 95 051 68 536 81 694 73 648 61 894 50 748
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 527 920 510 911 469 065 414 695 409 526 342 984 338 281 316 512 272 765 225 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 735 719 712 642 635 552 550 541 478 402
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 682 629 639 637 617 612 581 567 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 572 528 527 527 524 520 502 487 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 742 48 864 45 354 33 300 34 753 20 761 18 696 9 272 7 424 8 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,21% 9,49% 9,26% 1,32% 18,73% 1,22% 7,03% 16,13% 21,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,73% 40,60% 47,28% 41,24% 44,71% 27,43% 24,13% 12,79% 12,23% 14,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,95% 9,68% 9,82% 7,81% 8,21% 5,77% 5,28% 2,68% 2,67% 3,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,84% 94,26% 93,74% 95,12% 94,52% 94,20% 93,94% 93,59% 93,34% 93,20%
Rörelsekapital/omsättning 5,88% -0,50% 2,53% 1,93% 1,60% 1,94% 2,15% 2,00% 2,74% 3,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,99% 15,46% 17,59% 19,19% 18,44% 18,10% 16,91% 17,10% 17,73% 19,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,07% 97,51% 114,81% 112,62% 110,70% 111,32% 111,65% 111,52% 115,03% 118,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!