Visa allt om Naturgården i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 5 230 5 357 4 605 3 117 3 088 2 610 2 800 2 479 2 031 1 829
Övrig omsättning - - - - - - - - 122 178
Rörelseresultat (EBIT) 15 9 308 40 184 69 47 64 4 -48
Resultat efter finansnetto 15 9 309 41 185 72 53 65 4 -39
Årets resultat 12 7 241 40 137 53 39 57 -2 -39
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 10 10 10 10 10 14 20 26 31
Omsättningstillgångar 1 423 1 359 1 019 782 927 818 860 695 628 697
Tillgångar 1 485 1 368 1 029 791 937 828 875 715 653 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 552 540 888 647 807 721 667 628 572 574
Obeskattade reserver 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Kortfristiga skulder 708 828 141 144 83 108 207 87 82 60
Skulder och eget kapital 1 485 1 368 1 029 791 937 828 875 715 653 729
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 355 0 200 50 0 0 0 0
Omsättning 5 230 5 357 4 605 3 117 3 088 2 610 2 800 2 479 2 153 2 007
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 9 308 40 184 73 53 64 10 -42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,37% 16,33% 47,74% 0,94% 18,31% -6,79% 12,95% 22,06% 11,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,01% 0,66% 30,03% 5,18% 19,74% 8,70% 6,06% 9,37% 0,77% -5,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,29% 0,17% 6,71% 1,32% 5,99% 2,76% 1,89% 2,70% 0,25% -2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,46% 12,56% 11,51% 8,76% 12,66% 8,66% 5,25% 4,07% -2,12% -7,44%
Rörelsekapital/omsättning 13,67% 9,91% 19,07% 20,47% 27,33% 27,20% 23,32% 24,53% 26,88% 34,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,17% 39,47% 86,30% 81,80% 89,96% 87,08% 76,23% 87,83% 87,60% 78,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,96% 133,09% 559,57% 543,06% 1 116,87% 757,41% 415,46% 798,85% 765,85% 1 161,67%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...