Visa allt om BW Montage Aktiebolag
Visa allt om BW Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 652 3 727 4 082 5 538 4 428 4 230 4 097 2 969 7 070 3 408
Övrig omsättning 825 669 684 - 675 905 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -178 531 166 666 497 665 490 121 406 323
Resultat efter finansnetto -177 533 166 666 497 665 490 122 407 321
Årets resultat 4 329 126 331 267 387 384 123 298 225
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 397 332 458 375 287 184 267 307 219 336
Omsättningstillgångar 1 821 2 261 2 108 2 228 1 985 1 823 1 419 891 1 330 1 125
Tillgångar 2 218 2 592 2 567 2 603 2 273 2 006 1 686 1 198 1 549 1 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 391 1 562 1 408 1 457 1 301 1 209 997 763 790 582
Obeskattade reserver 512 698 589 589 376 246 115 150 175 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 315 332 570 558 596 552 574 285 583 693
Skulder och eget kapital 2 218 2 592 2 567 2 603 2 273 2 006 1 686 1 198 1 549 1 461
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 281 331 364 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 50
Löner till övriga anställda 405 495 525 701 799 670 143 107 0 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 135 160 166 234 338 299 212 260 215 181
Utdelning till aktieägare 0 175 175 175 175 175 150 150 150 90
Omsättning 3 477 4 396 4 766 5 538 5 103 5 135 4 097 2 969 7 070 3 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 652 3 727 4 082 5 538 4 428 4 230 4 097 2 969 7 070 3 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 728 782 1 037 1 226 1 069 724 787 632 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -100 593 254 749 567 762 591 213 462 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,84% -8,70% -26,29% 25,07% 4,68% 3,25% 37,99% -58,01% 107,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,98% 20,52% 6,47% 25,59% 21,87% 33,15% 29,06% 10,18% 26,34% 22,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,67% 14,27% 4,07% 12,03% 11,22% 15,72% 11,96% 4,11% 5,77% 9,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,83% 96,54% 99,24% 98,09% 99,03% 99,43% 98,83% 97,64% 97,43% 97,24%
Rörelsekapital/omsättning 56,79% 51,76% 37,68% 30,16% 31,37% 30,05% 20,62% 20,41% 10,57% 12,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,72% 81,27% 72,75% 72,65% 69,43% 69,31% 64,16% 72,70% 59,13% 49,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 401,90% 522,89% 301,40% 305,20% 239,93% 226,99% 184,49% 233,68% 181,82% 134,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...