Visa allt om Järnäpplet Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Järnäpplet Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 139 1 732 2 668 2 595 3 366 1 810 1 188 907 876 726
Övrig omsättning 5 817 133 - 323 724 479 509 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 309 1 478 1 315 360 1 787 957 344 832 198 136
Resultat efter finansnetto 1 261 1 391 1 144 137 1 463 602 222 699 30 -19
Årets resultat 797 940 619 78 1 007 602 222 699 30 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 783 8 004 9 192 9 429 10 167 10 888 11 141 7 388 7 469 7 586
Omsättningstillgångar 2 855 1 952 2 490 2 088 2 844 965 617 1 354 7 930 7 662
Tillgångar 10 638 9 956 11 682 11 517 13 011 11 853 11 758 8 741 15 399 15 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 351 3 054 2 614 2 695 3 533 2 941 2 559 3 037 2 489 2 459
Obeskattade reserver 1 218 966 721 348 348 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 573 5 573 7 885 7 946 8 343 8 460 8 927 5 573 5 573 5 573
Kortfristiga skulder 496 363 461 527 786 451 272 131 7 337 7 216
Skulder och eget kapital 10 638 9 956 11 682 11 517 13 011 11 853 11 758 8 741 15 399 15 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 56 284 285 315 271 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 32 104 104 111 85 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 155 155 155 586 0 0 0 0 0
Omsättning 2 144 2 549 2 801 2 595 3 689 2 534 1 667 1 416 876 729
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 139 1 732 2 668 2 595 3 366 1 810 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 47 89 389 416 471 356 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 530 1 703 1 553 604 2 040 1 211 344 1 008 360 296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,50% -35,08% 2,81% -22,91% 85,97% 52,36% 30,98% 3,54% 20,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,35% 14,86% 11,38% 3,15% 13,73% 8,07% 2,93% 9,53% 1,64% 1,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,43% 85,39% 49,81% 13,99% 53,09% 52,87% 28,96% 91,84% 28,88% 23,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 82,20% 100,00% 100,00% 38,47% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 110,29% 91,74% 76,05% 60,15% 61,14% 28,40% 29,04% 134,84% 67,69% 61,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,43% 38,24% 27,19% 25,76% 29,13% 24,81% 21,76% 34,74% 16,16% 16,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 575,60% 537,74% 540,13% 396,20% 320,36% 213,97% 226,84% 1 033,59% 108,08% 106,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...