Visa allt om Järnäpplet Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 619 2 664 1 832 1 675 2 139 1 732 2 668 2 595 3 366 1 810
Övrig omsättning 1 073 25 69 106 5 817 133 0 323 724
Rörelseresultat (EBIT) 2 003 1 279 -10 833 1 309 1 478 1 315 360 1 787 957
Resultat efter finansnetto 1 799 1 181 111 782 1 261 1 391 1 144 137 1 463 602
Årets resultat 1 237 771 282 499 797 940 619 78 1 007 602
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 963 15 854 13 874 9 795 7 783 8 004 9 192 9 429 10 167 10 888
Omsättningstillgångar 1 072 1 268 767 796 2 855 1 952 2 490 2 088 2 844 965
Tillgångar 16 034 17 122 14 641 10 591 10 638 9 956 11 682 11 517 13 011 11 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 371 3 733 3 133 3 351 3 351 3 054 2 614 2 695 3 533 2 941
Obeskattade reserver 1 660 1 420 1 194 1 375 1 218 966 721 348 348 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 360 11 020 9 860 5 573 5 573 5 573 7 885 7 946 8 343 8 460
Kortfristiga skulder 644 949 454 293 496 363 461 527 786 451
Skulder och eget kapital 16 034 17 122 14 641 10 591 10 638 9 956 11 682 11 517 13 011 11 853
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 56 284 285 315 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 32 104 104 111 85
Utdelning till aktieägare 179 177 170 170 500 155 155 155 586 0
Omsättning 3 692 2 689 1 901 1 781 2 144 2 549 2 801 2 595 3 689 2 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 619 2 664 916 1 675 2 139 1 732 2 668 2 595 3 366 1 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 506 348 199 47 89 389 416 471 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 313 1 614 254 1 062 1 530 1 703 1 553 604 2 040 1 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,69% 45,41% 9,37% -21,69% 23,50% -35,08% 2,81% -22,91% 85,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,49% 8,02% 1,92% 7,87% 12,35% 14,86% 11,38% 3,15% 13,73% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,48% 51,54% 15,34% 49,73% 61,43% 85,39% 49,81% 13,99% 53,09% 52,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,20% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,34% 11,97% 17,09% 30,03% 110,29% 91,74% 76,05% 60,15% 61,14% 28,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,34% 28,27% 27,76% 41,77% 40,43% 38,24% 27,19% 25,76% 29,13% 24,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,46% 133,61% 168,94% 271,67% 575,60% 537,74% 540,13% 396,20% 320,36% 213,97%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...