Visa allt om AKTIEBOLAGET LEE & PARTNERS

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 387 345 523 594 1 385 2 368 989 1 466 1 169 944
Övrig omsättning - 3 28 14 26 - 6 - 63 40
Rörelseresultat (EBIT) 13 -1 -97 -211 -473 654 -306 239 117 -104
Resultat efter finansnetto 6 -2 -99 -209 -475 640 -320 220 54 -138
Årets resultat 6 -2 -99 -209 -417 524 -320 239 43 -138
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 335 335 335 355 360 349 329 310 285 304
Omsättningstillgångar 303 224 282 222 330 383 477 711 499 501
Tillgångar 637 559 616 576 689 732 806 1 021 784 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -671 -677 -674 -576 -367 50 -474 -154 -393 -436
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 8 8 34 34 0 65 125 245 0
Kortfristiga skulder 1 300 1 227 1 283 1 117 1 022 624 1 215 1 050 932 1 241
Skulder och eget kapital 637 559 616 576 689 732 806 1 021 784 805
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 45 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 123 177 262 247 214 219 228 169
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 37 45 68 67 72 67 69 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 387 348 551 608 1 411 2 368 995 1 466 1 232 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 345 523 297 693 1 184 989 1 466 1 169 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 256 173 280 265 458 327 372 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 -1 -97 -206 -473 659 -301 244 137 -82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,17% -34,03% -11,95% -57,11% -41,51% 139,43% -32,54% 25,41% 23,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% -0,18% -15,75% -36,28% -68,65% 89,34% -37,22% 24,09% 14,92% -10,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,36% -0,29% -18,55% -35,19% -34,15% 27,62% -30,33% 16,78% 10,01% -8,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,84% 73,62% 83,37% 76,09% 93,07% 90,71% 76,64% 77,08% 75,36% 52,22%
Rörelsekapital/omsättning -257,62% -290,72% -191,40% -150,67% -49,96% -10,18% -74,62% -23,12% -37,04% -78,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -105,34% -121,11% -109,42% -100,00% -53,27% 13,12% -58,81% -15,08% -50,13% -54,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,08% 12,31% 16,52% 15,22% 28,57% 51,76% 31,19% 51,14% 36,70% 32,63%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...