Visa allt om Converflex Aktiebolag
Visa allt om Converflex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 64 402 88 532 85 583 75 817 74 196 67 210 62 847 59 180 49 577 59 204
Övrig omsättning 356 11 340 464 495 405 452 78 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 474 5 974 7 524 4 491 6 128 3 494 4 093 2 018 764 4 852
Resultat efter finansnetto 1 369 5 848 7 246 3 994 5 917 3 589 4 118 1 975 873 4 826
Årets resultat 1 018 1 143 3 811 2 187 1 299 3 202 2 709 1 766 807 3 286
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 653 15 435 16 959 18 182 19 259 4 560 6 394 7 622 8 893 7 359
Omsättningstillgångar 18 359 26 786 25 827 23 827 29 094 18 986 22 345 18 173 16 861 16 929
Tillgångar 40 012 42 221 42 786 42 009 48 353 23 546 28 740 25 795 25 755 24 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 562 12 044 12 401 9 590 8 403 7 104 12 782 10 072 8 306 8 500
Obeskattade reserver 12 580 13 885 13 558 11 612 10 816 7 417 8 244 7 865 8 336 8 637
Avsättningar (tkr) 190 258 288 186 320 57 214 161 178 280
Långfristiga skulder 120 1 797 4 000 9 247 13 498 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 560 14 237 12 539 11 374 15 316 8 969 7 500 7 697 8 934 6 871
Skulder och eget kapital 40 012 42 221 42 786 42 009 48 353 23 546 28 740 25 795 25 755 24 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 046 - - - 0 0 757 691 662 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 47 17 17 25
Löner till övriga anställda 6 341 8 172 8 047 7 615 7 862 7 268 5 787 5 275 4 522 4 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 2 949 3 080 2 673 2 715 2 927 2 692 2 471 2 226 2 113 2 365
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 500 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000
Omsättning 64 758 88 543 85 923 76 281 74 691 67 615 63 299 59 258 49 596 59 204
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 18 17 17 16 15 15 16 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 025 4 918 4 755 4 460 4 364 4 201 4 190 3 945 3 099 3 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 645 613 623 647 638 618 559 463 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 748 8 289 9 863 6 837 7 668 5 282 5 845 3 907 2 369 6 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,26% 3,45% 12,88% 2,18% 10,39% 6,94% 6,20% 19,37% -16,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,69% 14,15% 17,60% 10,81% 12,86% 15,34% 14,67% 7,83% 3,54% 20,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,29% 6,75% 8,80% 5,99% 8,38% 5,37% 6,71% 3,42% 1,84% 8,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,00% 31,48% 33,58% 32,92% 33,96% 33,23% 33,55% 31,32% 30,73% 33,25%
Rörelsekapital/omsättning 4,35% 14,17% 15,53% 16,43% 18,57% 14,90% 23,62% 17,70% 15,99% 16,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,42% 54,18% 53,70% 44,39% 33,86% 53,39% 65,62% 61,52% 55,55% 60,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,40% 151,63% 160,02% 160,44% 163,42% 164,61% 235,16% 174,03% 155,81% 189,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...