Visa allt om S - A Lindström Taxi i Umeå Aktiebolag
Visa allt om S - A Lindström Taxi i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 296 21 277 22 431 23 437 22 435 22 004 15 444 9 804 8 690 8 082
Övrig omsättning 91 1 033 36 - - 12 - 15 - 12
Rörelseresultat (EBIT) 4 260 7 300 7 516 7 956 6 573 8 042 3 711 717 483 195
Resultat efter finansnetto 4 424 7 239 7 605 7 994 6 685 7 978 6 921 682 414 108
Årets resultat 2 615 4 417 5 326 5 886 3 669 4 301 5 308 152 207 76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 216 9 278 6 071 7 430 8 470 6 459 6 671 3 514 1 823 2 070
Omsättningstillgångar 18 500 15 238 16 562 12 552 10 533 12 920 7 964 1 373 991 707
Tillgångar 27 717 24 516 22 633 19 982 19 003 19 380 14 634 4 888 2 813 2 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 482 14 866 14 449 12 123 8 838 7 669 5 868 578 526 320
Obeskattade reserver 9 506 8 423 6 895 6 259 5 837 4 171 2 047 1 206 737 615
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 345 3 147 3 225 1 317 294 718
Kortfristiga skulder 3 729 1 226 1 288 1 599 2 983 4 394 3 494 1 786 1 255 1 125
Skulder och eget kapital 27 717 24 516 22 633 19 982 19 003 19 380 14 634 4 888 2 813 2 777
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 530 595 360 348 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 7 027 6 869 7 191 7 098 6 206 4 618 3 655 3 271 3 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 2 418 2 211 2 516 1 996 1 935 1 791 1 451 1 302 1 339
Utdelning till aktieägare 4 400 3 000 4 000 3 000 2 600 0 500 0 0 0
Omsättning 20 387 22 310 22 467 23 437 22 435 22 016 15 444 9 819 8 690 8 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 26 27 25 25 22 19 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 812 851 863 868 897 880 702 516 621 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 379 352 362 376 346 320 288 353 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 212 9 217 9 507 10 007 8 140 9 355 4 573 1 191 906 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,61% -5,14% -4,29% 4,47% 1,96% 42,48% 57,53% 12,82% 7,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,96% 29,95% 33,61% 40,31% 36,09% 42,06% 47,81% 14,81% 17,17% 7,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,80% 34,51% 33,91% 34,37% 30,57% 37,05% 45,30% 7,38% 5,56% 2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,78% 65,86% 68,09% 46,73% 33,65% 38,75% 28,94% -4,21% -3,04% -5,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,00% 87,44% 87,60% 85,10% 69,15% 55,43% 50,41% 30,01% 37,56% 27,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 496,11% 1 242,90% 1 285,87% 784,99% 353,10% 294,04% 227,93% 76,88% 78,96% 62,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...