Visa allt om P Johanssons Entreprenad AB
Visa allt om P Johanssons Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 426 9 664 8 398 6 086 7 267 6 419 5 657 4 310 2 513 2 421
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 164 84 -467 327 401 109 68 57 -174
Resultat efter finansnetto 1 78 16 -529 261 370 84 28 26 -193
Årets resultat 1 78 16 -406 140 272 84 28 26 -193
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 196 1 950 1 614 1 317 1 719 960 1 229 864 845 467
Omsättningstillgångar 1 210 1 522 1 762 1 407 1 960 1 243 828 1 034 866 433
Tillgångar 2 406 3 472 3 376 2 724 3 679 2 203 2 056 1 898 1 712 899
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 504 426 410 716 576 305 221 193 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 123 55 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 721 1 733 1 643 1 229 1 501 719 907 447 570 238
Kortfristiga skulder 1 181 1 235 1 307 1 085 1 339 853 845 1 230 949 494
Skulder och eget kapital 2 406 3 472 3 376 2 724 3 679 2 203 2 056 1 898 1 712 899
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 454 503 448 303 150 0 78 300 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 683 1 999 1 518 1 484 1 296 877 549 364 151 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 905 733 673 665 444 293 180 165 175 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 426 9 664 8 398 6 086 7 267 6 419 5 657 4 310 2 513 2 421
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 7 6 5 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 347 1 611 1 400 869 1 211 1 284 1 886 2 155 2 513 2 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 547 478 379 373 296 270 342 624 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 428 787 595 -55 873 694 492 329 287 -45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,46% 15,08% 37,99% -16,25% 13,21% 13,47% 31,25% 71,51% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,33% 4,72% 2,49% -17,11% 8,89% 18,38% 5,40% 3,64% 3,39% -19,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% 1,70% 1,00% -7,66% 4,50% 6,31% 1,96% 1,60% 2,31% -7,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,14% 63,95% 54,99% 60,84% 65,36% 49,40% 33,39% 35,71% 58,26% 31,76%
Rörelsekapital/omsättning 0,31% 2,97% 5,42% 5,29% 8,55% 6,08% -0,30% -4,55% -3,30% -2,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,62% 14,52% 12,62% 15,05% 21,93% 27,99% 14,83% 11,64% 11,27% 18,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,78% 99,76% 117,98% 110,14% 132,04% 126,14% 73,14% 59,76% 55,11% 87,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...