Visa allt om Kronhemmet Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om Kronhemmet Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 612 648 649 646 628 694 614 588 585 713
Övrig omsättning 282 85 5 39 4 - - - 10 247
Rörelseresultat (EBIT) 485 272 229 246 192 333 263 195 258 507
Resultat efter finansnetto 438 210 146 153 98 282 247 146 182 429
Årets resultat 11 924 149 119 83 71 154 136 78 98 381
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 2 781 2 903 3 000 2 962 3 042 1 658 1 755 1 852 1 950
Omsättningstillgångar 12 535 1 580 1 465 1 431 1 485 1 547 1 424 1 288 1 286 1 296
Tillgångar 12 552 4 362 4 367 4 432 4 447 4 589 3 082 3 044 3 139 3 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 115 951 942 913 945 1 014 975 929 1 041 1 183
Obeskattade reserver 339 288 271 279 240 240 169 108 72 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 032 3 067 3 107 3 159 3 204 1 834 1 859 1 884 1 909
Kortfristiga skulder 98 90 87 134 102 130 103 148 142 128
Skulder och eget kapital 12 552 4 362 4 367 4 432 4 447 4 589 3 082 3 044 3 139 3 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 3 4 4 5 0 37 0 0 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 92 82 81 76 68 0 0 0 12 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 33 30 30 29 24 1 14 0 4 41
Utdelning till aktieägare 550 400 100 50 75 100 75 50 150 200
Omsättning 894 733 654 685 632 694 614 588 595 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 612 648 649 646 628 694 614 - 585 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 127 115 119 109 97 23 51 - 16 164
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 495 353 310 324 253 390 320 252 315 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,56% -0,15% 0,46% 2,87% -9,51% 13,03% 4,42% 0,51% -17,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% 6,81% 5,89% 6,27% 5,19% 8,04% 9,15% 7,10% 8,95% 15,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,68% 45,83% 39,60% 43,03% 36,78% 53,17% 45,93% 36,73% 48,03% 71,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 032,19% 229,94% 212,33% 200,77% 220,22% 204,18% 215,15% 193,88% 195,56% 163,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,63% 26,95% 26,41% 25,24% 25,23% 25,95% 35,68% 33,07% 34,81% 37,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12 790,82% 1 755,56% 1 683,91% 1 067,91% 1 455,88% 1 190,00% 1 382,52% 870,27% 905,63% 1 012,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...