Visa allt om Marian Alanowski Bygg AB
Visa allt om Marian Alanowski Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 812 1 413 1 667 1 269 1 932 2 273 1 273 1 606 855 363
Övrig omsättning 29 56 61 96 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 1 -89 -665 331 287 41 -308 850 -37
Resultat efter finansnetto -25 1 -88 -665 331 289 30 -309 850 -38
Årets resultat -25 1 -88 -665 243 285 30 -309 645 -38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 7 15 25 34 8 10 0 0
Omsättningstillgångar 230 302 576 366 1 022 849 730 615 917 0
Tillgångar 248 326 584 380 1 047 883 738 625 917 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 107 106 94 759 516 231 201 509 -136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 52 326 19 20 254 204 -5 127 0
Kortfristiga skulder 158 167 152 268 268 113 302 430 280 136
Skulder och eget kapital 248 326 584 380 1 047 883 738 625 917 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 120 120 113 180 0 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 318 513 485 412 368 321 308 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 100 161 169 167 147 142 153 0 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 841 1 469 1 728 1 365 1 932 2 273 1 273 1 606 855 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 906 707 834 635 966 1 137 637 803 - 363
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 211 339 330 352 328 292 323 - 99
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 14 -82 -655 341 297 44 -305 850 -32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,24% -15,24% 31,36% -34,32% -15,00% 78,55% -20,73% 87,84% 135,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,68% 0,61% -14,38% -175,00% 31,71% 32,96% 5,56% -48,96% 92,69% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,32% 0,14% -5,04% -52,40% 17,18% 12,80% 3,22% -19,05% 99,42% -10,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,57% 46,43% 47,93% 48,62% 68,84% 59,44% 75,18% 49,19% 100,00% 55,92%
Rörelsekapital/omsättning 3,97% 9,55% 25,43% 7,72% 39,03% 32,38% 33,62% 11,52% 74,50% -37,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,06% 32,82% 18,15% 24,74% 72,49% 58,44% 31,30% 32,16% 55,51% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,33% 161,08% 311,84% 100,75% 381,34% 751,33% 241,72% 142,56% 327,50% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...