Visa allt om Lindås Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 102 675 74 423 61 150 52 435 40 911 29 083 23 492 21 179 15 820 15 591
Övrig omsättning 1 367 404 381 1 260 2 214 621 51 62 757 8
Rörelseresultat (EBIT) 6 554 5 374 4 453 4 732 3 978 1 511 639 1 418 -293 767
Resultat efter finansnetto 6 081 4 975 4 112 4 502 3 791 1 420 507 1 207 -581 425
Årets resultat 804 1 302 1 241 793 392 858 302 447 0 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 370 30 536 24 819 20 910 19 578 12 415 8 793 9 652 10 268 9 257
Omsättningstillgångar 30 979 26 860 19 189 14 364 12 066 8 988 8 132 7 000 3 181 4 717
Tillgångar 70 349 57 397 44 008 35 274 31 644 21 403 16 925 16 652 13 448 13 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 335 3 531 2 229 988 1 895 1 733 875 573 126 126
Obeskattade reserver 15 517 13 576 11 772 10 078 7 204 3 963 3 654 3 576 2 967 3 569
Avsättningar (tkr) 2 000 1 665 1 585 1 242 883 719 517 398 273 214
Långfristiga skulder 24 903 22 040 17 066 14 557 13 816 7 608 5 857 7 151 6 854 6 033
Kortfristiga skulder 23 595 16 585 11 356 8 410 7 846 7 379 6 022 4 955 3 226 4 032
Skulder och eget kapital 70 349 57 397 44 008 35 274 31 644 21 403 16 925 16 652 13 448 13 974
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 468 3 249 2 449 2 742
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 220 1 012 1 020 862
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0
Omsättning 104 042 74 827 61 531 53 695 43 125 29 704 23 543 21 241 16 577 15 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 25 23 20 9 10 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 209 2 977 2 659 2 622 4 546 2 908 2 610 2 353 1 978 1 949
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 585 563 579 946 613 539 490 508 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 365 10 525 8 613 8 202 6 563 3 458 2 672 3 164 1 729 2 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,96% 21,71% 16,62% 28,17% 40,67% 23,80% 10,92% 33,87% 1,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,58% 9,67% 10,22% 13,56% 12,72% 7,54% 4,34% 9,00% -2,11% 5,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,57% 7,46% 7,35% 9,12% 9,84% 5,55% 3,13% 7,07% -1,80% 5,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,01% 47,59% 49,00% 52,53% 40,58% 51,77% 47,26% 49,64% 52,47% 63,58%
Rörelsekapital/omsättning 7,19% 13,81% 12,81% 11,36% 10,32% 5,53% 8,98% 9,66% -0,28% 4,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,37% 24,60% 25,93% 25,09% 23,75% 22,54% 22,01% 20,19% 18,15% 19,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,09% 160,20% 135,24% 140,13% 151,41% 120,88% 133,93% 135,58% 91,35% 102,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!