Visa allt om Göteborgs Stads Leasing AB
Visa allt om Göteborgs Stads Leasing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 710 172 596 174 407 904 406 758 398 685 436 135 380 259 344 292 307 349 318 766
Övrig omsättning 31 462 14 416 117 21 - 2 115 - 28 092 873 6 542
Rörelseresultat (EBIT) 34 428 18 841 -5 954 11 888 -2 645 8 550 -63 354 -73 043 12 280 22 059
Resultat efter finansnetto 34 428 18 841 -5 954 11 888 -2 645 8 550 -63 354 -73 043 12 280 22 059
Årets resultat 3 903 -4 076 4 016 4 015 70 073 -121 046 -112 075 -93 396 27 363 59 101
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 753 082 2 721 569 2 125 788 2 105 001 2 262 302 2 431 995 2 249 525 2 044 019 2 039 994 1 797 317
Omsättningstillgångar 264 669 388 703 480 658 442 192 247 123 261 324 252 849 307 337 248 637 313 641
Tillgångar 3 017 751 3 110 272 2 606 446 2 547 193 2 509 425 2 693 319 2 502 374 2 351 356 2 288 631 2 110 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 154 25 251 110 884 106 868 102 853 32 780 3 478 3 853 34 504 31 978
Obeskattade reserver 1 292 049 1 352 671 986 227 864 929 849 623 855 161 690 861 602 199 548 524 573 904
Avsättningar (tkr) 97 239 110 775 0 0 0 0 88 5 189 2 560 18 857
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 599 309 1 621 575 1 509 335 1 575 397 1 556 949 1 805 378 1 807 947 1 740 115 1 703 043 1 486 219
Skulder och eget kapital 3 017 751 3 110 272 2 606 446 2 547 193 2 509 425 2 693 319 2 502 374 2 351 356 2 288 631 2 110 958
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 418 1 411 161 - 0 923 928 994 914 850
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 31 191 20 292 2 144 5 100 3 062 1 956 1 662 1 559 1 703 1 435
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 035 17 602 1 053 1 992 1 465 1 263 1 522 1 281 1 372 1 435
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 741 634 610 590 408 021 406 779 398 685 438 250 380 259 372 384 308 222 325 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 85 88 5 7 7 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 355 6 775 81 581 58 108 56 955 62 305 54 323 49 185 43 907 39 846
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 443 706 1 039 675 655 657 567 585 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 555 513 463 397 398 372 609 356 413 393 459 330 621 345 814 286 419 262 693
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,12% 46,16% 0,28% 2,02% -8,59% 14,69% 10,45% 12,02% -3,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,14% 0,61% -0,23% 0,47% -0,11% 0,32% -2,53% -3,11% 0,54% 1,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% 3,16% -1,46% 2,92% -0,66% 1,96% -16,66% -21,22% 4,00% 6,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -187,93% -206,80% -252,19% -278,59% -328,54% -354,03% -408,96% -416,15% -473,21% -367,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,36% 34,73% 33,77% 30,68% 30,51% 24,62% 20,49% 19,04% 19,17% 21,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,47% 23,84% 31,85% 28,07% 15,87% 14,47% 13,99% 17,66% 14,60% 21,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...