Visa allt om Göteborgs Stads Leasing AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 789 641 782 316 722 232 734 723 710 172 596 174 407 904 406 758 398 685 436 135
Övrig omsättning 20 590 21 775 30 766 22 932 31 462 14 416 117 21 0 2 115
Rörelseresultat (EBIT) 45 540 32 406 28 228 32 055 34 428 18 841 -5 954 11 888 -2 645 8 550
Resultat efter finansnetto 45 540 32 406 28 228 23 413 34 428 18 841 -5 954 11 888 -2 645 8 550
Årets resultat 4 054 3 694 4 027 3 758 3 903 -4 076 4 016 4 015 70 073 -121 046
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 546 092 2 587 937 2 556 481 2 773 351 2 753 082 2 721 569 2 125 788 2 105 001 2 262 302 2 431 995
Omsättningstillgångar 48 556 64 506 451 193 150 814 264 669 388 703 480 658 442 192 247 123 261 324
Tillgångar 2 594 648 2 652 443 3 007 674 2 924 165 3 017 751 3 110 272 2 606 446 2 547 193 2 509 425 2 693 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 687 40 633 36 939 32 912 29 154 25 251 110 884 106 868 102 853 32 780
Obeskattade reserver 1 175 393 1 170 267 1 180 954 1 264 269 1 292 049 1 352 671 986 227 864 929 849 623 855 161
Avsättningar (tkr) 83 395 89 075 89 640 94 563 97 239 110 775 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 158 617 1 215 546 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 555 136 922 1 700 141 1 532 421 1 599 309 1 621 575 1 509 335 1 575 397 1 556 949 1 805 378
Skulder och eget kapital 2 594 648 2 652 443 3 007 674 2 924 165 3 017 751 3 110 272 2 606 446 2 547 193 2 509 425 2 693 319
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 683 1 400 1 429 1 487 2 418 1 411 161 - 0 923
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 36 427 34 336 33 695 33 330 31 191 20 292 2 144 5 100 3 062 1 956
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 14 317 21 283 15 366 17 541 3 035 17 602 1 053 1 992 1 465 1 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 810 231 804 091 752 998 757 655 741 634 610 590 408 021 406 779 398 685 438 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 93 88 90 87 85 88 5 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 491 8 890 8 025 8 445 8 355 6 775 81 581 58 108 56 955 62 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 661 582 625 453 443 706 1 039 675 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 668 342 661 467 616 966 624 571 601 555 513 463 397 398 372 609 356 413 393 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,94% 8,32% -1,70% 3,46% 19,12% 46,16% 0,28% 2,02% -8,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,76% 1,22% 0,94% 1,10% 1,14% 0,61% -0,23% 0,47% -0,11% 0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,77% 4,14% 3,91% 4,36% 4,85% 3,16% -1,46% 2,92% -0,66% 1,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,64% -9,26% -172,93% -188,04% -187,93% -206,80% -252,19% -278,59% -328,54% -354,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,06% 35,95% 31,85% 34,85% 34,36% 34,73% 33,77% 30,68% 30,51% 24,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,27% 46,05% 26,43% 9,76% 16,47% 23,84% 31,85% 28,07% 15,87% 14,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!