Visa allt om Br Håkansson i Fritsla Aktiebolag
Visa allt om Br Håkansson i Fritsla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 916 10 253 9 287 10 064 9 971 8 709 6 778 5 031 9 727 8 600
Övrig omsättning 91 108 177 - 1 - 136 1 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 909 229 926 21 262 730 285 71 290 -1
Resultat efter finansnetto 862 170 867 -28 217 659 231 78 253 -5
Årets resultat 657 118 606 0 243 393 82 48 154 6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 574 863 1 035 855 1 243 587 543 572 302
Omsättningstillgångar 6 095 5 868 5 104 4 285 4 253 3 885 3 480 3 148 3 162 4 383
Tillgångar 6 733 6 442 5 967 5 320 5 108 5 127 4 067 3 691 3 734 4 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 815 4 158 4 040 3 433 3 433 3 191 2 797 2 715 2 757 2 693
Obeskattade reserver 527 508 491 401 434 551 432 325 315 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 230 1 314 1 147 1 026 898 679 603 579 373 893
Kortfristiga skulder 161 463 289 459 342 707 234 72 289 815
Skulder och eget kapital 6 733 6 442 5 967 5 320 5 108 5 127 4 067 3 691 3 734 4 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 72 0 0 47 0 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 408 343 294 288 309 270 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 119 134 113 98 90 149 114 116 0 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Omsättning 14 007 10 361 9 464 10 064 9 972 8 709 6 914 5 032 9 727 8 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 958 5 127 4 644 5 032 4 986 4 355 3 389 2 516 - 4 300
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 257 292 251 215 235 338 201 91 - 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 029 338 1 083 193 392 907 379 154 368 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,73% 10,40% -7,72% 0,93% 14,49% 28,49% 34,72% -48,28% 13,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,50% 3,57% 15,54% 0,41% 5,13% 14,24% 7,23% 2,17% 7,77% -0,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,53% 2,24% 9,98% 0,22% 2,63% 8,38% 4,34% 1,59% 2,98% -0,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,74% 11,83% 19,40% 9,14% 15,02% 21,15% 13,93% 12,05% 11,83% 10,83%
Rörelsekapital/omsättning 42,64% 52,72% 51,85% 38,02% 39,22% 36,49% 47,89% 61,14% 29,54% 41,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,62% 70,70% 74,12% 70,09% 73,47% 70,16% 76,60% 79,90% 79,91% 61,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 347,83% 298,70% 384,08% 162,31% 206,43% 75,25% 88,46% 652,78% 293,77% 156,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...