Visa allt om Bröderna Zackrisson Bil & Däckverkstad Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Zackrisson Bil & Däckverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 420 11 233 11 626 9 980 8 917 9 139 10 011 10 445 12 205 12 373
Övrig omsättning 981 915 759 473 469 399 463 1 480 52 18
Rörelseresultat (EBIT) 344 337 452 11 603 252 -614 249 284 597
Resultat efter finansnetto 27 11 13 -461 22 -337 -1 067 -149 228 523
Årets resultat 27 11 13 -461 22 -337 -761 14 91 276
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 189 8 472 8 832 9 075 9 417 9 804 10 201 10 555 325 267
Omsättningstillgångar 3 458 2 964 3 135 3 140 3 109 3 094 2 875 4 370 3 744 3 858
Tillgångar 11 647 11 436 11 966 12 215 12 527 12 899 13 076 14 926 4 070 4 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 504 494 480 482 459 296 1 057 1 043 952
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 306 488 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 385 8 415 9 017 9 586 10 051 10 726 10 861 11 068 299 581
Kortfristiga skulder 2 731 2 516 2 456 2 148 1 994 1 714 1 919 2 495 2 240 2 173
Skulder och eget kapital 11 647 11 436 11 966 12 215 12 527 12 899 13 076 14 926 4 070 4 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 300 204 241 279 374 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 206 3 077 2 063 1 876 2 057 2 757 2 928 3 425 3 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 156 917 821 704 796 952 1 147 1 318 1 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 401 12 148 12 385 10 453 9 386 9 538 10 474 11 925 12 257 12 391
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 9 8 8 10 10 10 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 123 1 163 1 109 1 115 1 142 1 001 1 045 1 221 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 441 404 358 358 396 403 444 481 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 725 695 832 390 999 648 -178 637 362 671
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,57% -3,38% 16,49% 11,92% -2,43% -8,71% -4,16% -14,42% -1,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% 2,96% 3,79% 0,16% 4,93% 2,01% -4,60% 1,72% 7,27% 14,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,79% 3,01% 3,90% 0,19% 6,93% 2,83% -6,01% 2,46% 2,43% 4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,10% 52,51% 51,57% 49,94% 56,41% 58,27% 56,63% 56,51% 59,22% 61,64%
Rörelsekapital/omsättning 5,85% 3,99% 5,84% 9,94% 12,50% 15,10% 9,55% 17,95% 12,32% 13,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,56% 4,41% 4,13% 3,93% 3,85% 3,56% 2,26% 8,59% 34,26% 30,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,42% 45,35% 66,53% 61,59% 69,96% 75,09% 55,13% 84,25% 72,37% 74,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...