Visa allt om Flyttmäster i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Flyttmäster i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 196 13 742 23 504 25 427 20 714 23 439 20 646 15 752 15 053 11 410
Övrig omsättning 208 121 50 165 124 80 59 147 55 33
Rörelseresultat (EBIT) 322 -924 827 4 400 -771 1 887 1 193 1 572 1 363 803
Resultat efter finansnetto 261 -996 735 4 305 -899 1 575 868 992 817 484
Årets resultat 133 0 394 2 347 70 975 413 488 369 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 356 628 806 2 224 2 069 3 048 11 257 10 101 9 918 9 958
Omsättningstillgångar 4 832 3 503 8 258 10 189 4 626 6 893 4 216 3 939 4 009 2 562
Tillgångar 5 188 4 130 9 064 12 412 6 695 9 941 15 473 14 040 13 926 12 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 120 3 885 3 491 1 694 2 024 1 248 1 035 937 768
Obeskattade reserver 736 659 1 674 2 049 949 1 919 1 703 1 413 1 142 869
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 654 419 664 1 607 1 078 1 885 8 068 7 527 7 731 8 076
Kortfristiga skulder 2 544 2 932 2 842 5 265 2 974 4 114 4 454 4 064 4 117 2 807
Skulder och eget kapital 5 188 4 130 9 064 12 412 6 695 9 941 15 473 14 040 13 926 12 520
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 061 1 072 963 1 085 892
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 791 6 312 10 609 9 553 8 961 8 365 6 842 4 446 4 051 2 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 697 2 164 3 288 2 845 3 043 3 267 2 626 2 016 1 906 1 285
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 550 0 200 200 390 200
Omsättning 12 404 13 863 23 554 25 592 20 838 23 519 20 705 15 899 15 108 11 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 23 35 37 35 37 22 14 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 717 597 672 687 592 633 938 1 125 1 075 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 390 415 351 367 352 480 544 61 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 594 -620 1 661 5 478 209 3 175 2 795 2 626 1 363 1 330
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,25% -41,53% -7,56% 22,75% -11,63% 13,53% 31,07% 4,64% 31,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,30% -22,11% 9,33% 35,58% -11,16% 19,04% 7,88% 11,33% 9,88% 6,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,68% -6,64% 3,60% 17,37% -3,61% 8,08% 5,91% 10,10% 9,14% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,26% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,76% 4,16% 23,04% 19,37% 7,98% 11,86% -1,15% -0,79% -0,72% -2,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,94% 15,35% 57,27% 40,29% 35,75% 34,59% 16,18% 14,62% 12,63% 11,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,94% 119,47% 290,57% 193,52% 155,55% 167,55% 94,66% 96,92% 97,38% 91,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...