Visa allt om SAC Nordic AB
Visa allt om SAC Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 52 293 51 342 45 669 42 032 30 761 24 143 25 981 20 003 16 807 10 258
Övrig omsättning 211 48 31 285 174 1 022 326 629 71 88
Rörelseresultat (EBIT) 2 105 3 009 2 404 1 802 1 847 1 649 920 963 946 -457
Resultat efter finansnetto 1 245 2 122 2 004 1 298 1 564 1 268 624 591 614 -661
Årets resultat 863 1 121 1 242 560 914 681 453 413 325 -203
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 922 3 327 3 609 4 530 4 405 3 909 2 489 2 805 2 107 2 151
Omsättningstillgångar 20 406 20 728 16 273 14 182 11 758 9 548 7 268 8 442 6 564 4 701
Tillgångar 23 328 24 055 19 882 18 713 16 163 13 457 9 757 11 247 8 670 6 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 061 3 978 3 637 2 995 3 035 2 371 1 939 1 486 1 073 748
Obeskattade reserver 2 077 2 108 1 589 1 193 874 500 165 165 165 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 094 4 914 1 026 2 430 1 789 2 555 3 455 4 476 3 049 2 950
Kortfristiga skulder 10 097 13 056 13 630 12 095 10 465 8 032 4 198 5 119 4 382 3 137
Skulder och eget kapital 23 328 24 055 19 882 18 713 16 163 13 457 9 757 11 247 8 670 6 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 947 838 864 938 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 158 9 309 8 890 7 726 5 787 3 066 3 077 2 220 1 590 1 011
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 001 3 695 3 601 3 163 2 432 1 704 1 551 1 173 1 215 1 102
Utdelning till aktieägare 780 780 780 600 600 250 250 0 0 0
Omsättning 52 504 51 390 45 700 42 317 30 935 25 165 26 307 20 632 16 878 10 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 24 22 15 13 13 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 011 2 139 1 903 1 911 2 051 1 857 1 999 2 000 2 101 1 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 532 518 498 537 428 393 380 433 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 273 3 201 2 585 2 024 2 067 1 832 1 313 1 363 1 099 -332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,85% 12,42% 8,65% 36,64% 27,41% -7,07% 29,89% 19,02% 63,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,05% 10,52% 12,45% 9,77% 12,78% 12,34% 9,52% 8,82% 11,00% -6,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,15% 4,93% 5,42% 4,35% 6,71% 6,88% 3,58% 4,96% 5,68% -4,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,47% 48,62% 50,40% 51,62% 52,48% 47,31% 41,98% 45,26% 47,91% 47,15%
Rörelsekapital/omsättning 19,71% 14,94% 5,79% 4,97% 4,20% 6,28% 11,82% 16,61% 12,98% 15,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,35% 23,37% 24,53% 20,70% 22,76% 20,36% 21,12% 14,27% 13,75% 11,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,86% 87,32% 60,49% 54,15% 47,17% 53,31% 37,16% 36,37% 32,66% 21,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...