Visa allt om VARA BOSTÄDER Aktiebolag
Visa allt om VARA BOSTÄDER Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 439 34 102 34 405 34 224 32 272 31 370 29 881 28 684 27 202 26 207
Övrig omsättning 107 2 121 59 - 806 850 1 362 742 1 243 746
Rörelseresultat (EBIT) -22 284 6 445 6 614 8 254 7 249 6 898 4 921 3 871 5 384 4 357
Resultat efter finansnetto -27 016 -1 618 351 1 499 544 68 33 166 113 23
Årets resultat -20 531 -1 351 351 1 499 447 48 13 123 113 253
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 060 266 048 258 143 239 038 236 933 202 961 195 538 159 388 138 061 128 206
Omsättningstillgångar 2 784 4 797 5 183 5 426 3 568 2 324 5 054 3 314 2 488 1 628
Tillgångar 317 844 270 845 263 326 244 464 240 501 205 285 200 592 162 703 140 549 129 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 625 14 201 16 922 16 399 14 899 14 452 14 404 4 391 4 268 4 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 15 919 6 426 2 419 2 375 2 445 2 314 2 352 2 254 2 183 2 108
Långfristiga skulder 237 791 241 858 233 885 216 805 187 685 142 484 143 535 144 500 124 811 96 193
Kortfristiga skulder 11 508 8 360 10 100 8 885 35 472 46 035 40 302 11 559 9 287 27 379
Skulder och eget kapital 317 844 270 845 263 326 244 464 240 501 205 285 200 592 162 703 140 549 129 835
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 449 620 554 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 363 3 413 3 155 2 724 2 622 2 298 1 927 2 155 2 097
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 381 1 477 1 144 1 229 1 131 1 176 1 128 1 368 1 388
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 546 36 223 34 464 34 224 33 078 32 220 31 243 29 426 28 445 26 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 8 8 11 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 938 4 263 4 301 4 889 4 034 3 921 2 716 3 187 3 400 2 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 760 611 614 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 648 12 225 11 564 12 412 11 114 9 887 7 794 5 743 6 967 6 016
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,92% -0,88% 0,53% 6,05% 2,88% 4,98% 4,17% 5,45% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,99% 2,44% 2,55% 3,41% 3,04% 3,40% 2,55% 2,45% 4,12% 3,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -62,69% 19,42% 19,52% 24,39% 22,68% 22,26% 17,15% 13,90% 21,29% 17,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,62% -10,45% -14,29% -10,11% -98,86% -139,34% -117,96% -28,74% -24,99% -98,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,56% 5,24% 6,43% 6,71% 6,19% 7,04% 7,18% 2,70% 3,04% 3,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,48% 54,57% 48,98% 58,41% 10,01% 4,97% 11,54% 25,41% 21,17% 4,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...