Visa allt om Jonsson RPM Aktiebolag
Visa allt om Jonsson RPM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 170 14 997 21 546 23 182 22 756 16 800 12 006 15 028 16 844 14 598
Övrig omsättning 101 97 59 24 58 24 144 8 82 38
Rörelseresultat (EBIT) -707 -501 1 762 1 355 1 080 879 476 567 941 786
Resultat efter finansnetto -647 -644 1 586 1 159 799 589 175 42 340 224
Årets resultat 74 9 880 545 397 309 7 26 258 224
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 370 2 940 2 675 2 137 1 715 1 674 1 800 2 148 2 423 2 624
Omsättningstillgångar 5 776 7 990 8 315 7 240 8 855 8 451 5 346 5 795 6 003 5 664
Tillgångar 9 146 10 931 10 990 9 377 10 570 10 125 7 145 7 943 8 426 8 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 780 2 707 2 897 2 218 1 673 1 276 967 960 934 677
Obeskattade reserver 0 756 1 422 981 575 319 150 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 592 4 105 2 761 2 750 3 912 4 770 2 825 2 804 2 981 3 746
Kortfristiga skulder 2 774 3 363 3 910 3 428 4 410 3 761 3 203 4 179 4 512 3 866
Skulder och eget kapital 9 146 10 931 10 990 9 377 10 570 10 125 7 145 7 943 8 426 8 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 735 738 727 802 702 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 412 3 707 3 681 3 704 2 692 2 274 2 019 2 379 2 451 2 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 469 1 523 1 471 1 441 1 492 1 184 1 069 1 309 1 298 1 248
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 271 15 094 21 605 23 206 22 814 16 824 12 150 15 036 16 926 14 636
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 13 13 13 12 10 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 106 1 154 1 657 1 783 1 750 1 400 1 201 1 366 1 404 1 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 407 400 401 383 352 384 409 374 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 64 2 223 1 714 1 372 1 309 888 975 1 468 1 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,85% -30,40% -7,06% 1,87% 35,45% 39,93% -20,11% -10,78% 15,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,25% -4,24% 16,06% 14,45% 10,22% 8,69% 6,66% 7,16% 11,20% 9,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,94% -3,09% 8,19% 5,85% 4,75% 5,24% 3,96% 3,79% 5,60% 5,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,00% 52,90% 50,38% 43,22% 42,43% 47,10% 51,52% 47,77% 47,32% 50,72%
Rörelsekapital/omsättning 24,67% 30,85% 20,44% 16,44% 19,53% 27,92% 17,85% 10,75% 8,85% 12,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,40% 30,16% 36,45% 31,36% 19,84% 14,92% 15,08% 12,09% 11,08% 8,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,54% 176,27% 162,92% 127,30% 112,68% 136,29% 66,53% 62,81% 68,86% 64,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...