Visa allt om Leijonborg Film och TV Aktiebolag
Visa allt om Leijonborg Film och TV Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 856 2 718 1 760 1 841 2 318 1 838 1 766 1 600 957 1 973
Övrig omsättning 35 35 96 - - - - - - 69
Rörelseresultat (EBIT) 566 940 194 357 573 472 -175 85 -242 288
Resultat efter finansnetto 661 1 019 354 363 583 482 -44 110 -509 175
Årets resultat 405 608 247 203 296 309 -22 77 -362 84
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 32 59 9 9 17 25 78 49 48
Omsättningstillgångar 2 133 2 187 1 359 1 538 1 317 958 599 670 631 1 796
Tillgångar 2 137 2 219 1 418 1 547 1 326 975 624 748 679 1 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 1 157 849 802 750 754 445 467 389 1 132
Obeskattade reserver 819 665 417 353 258 102 6 28 6 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 378 397 151 392 319 119 173 254 284 560
Skulder och eget kapital 2 137 2 219 1 418 1 547 1 326 975 624 748 679 1 844
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 685 480 485 280 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 200
Löner till övriga anställda 0 890 803 643 835 0 559 213 219 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 490 265 337 311 257 429 306 163 405
Utdelning till aktieägare 300 600 150 150 150 300 0 0 0 380
Omsättning 2 891 2 753 1 856 1 841 2 318 1 838 1 766 1 600 957 2 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 428 1 359 880 921 1 159 919 883 800 479 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 825 702 556 494 590 477 738 506 337 625
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 566 940 194 357 581 480 -164 97 -222 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,08% 54,43% -4,40% -20,58% 26,12% 4,08% 10,38% 67,19% -51,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,93% 45,92% 25,04% 23,59% 44,04% 49,54% -7,05% 65,91% -25,77% 18,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,14% 37,49% 20,17% 19,83% 25,19% 26,28% -2,49% 30,81% -18,29% 17,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,22% 99,52% 99,20% 94,68% 98,92% 98,64% 98,75% 99,12% 93,63% 94,22%
Rörelsekapital/omsättning 61,45% 65,86% 68,64% 62,25% 43,05% 45,65% 24,12% 26,00% 36,26% 62,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,88% 75,52% 82,81% 69,64% 70,90% 85,04% 72,02% 65,19% 57,93% 67,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 564,29% 550,88% 900,00% 392,35% 412,85% 805,04% 346,24% 263,78% 222,18% 320,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...