Visa allt om MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Visa allt om MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 286 376 274 053 284 105 263 971 295 282 306 503 315 473 308 701 295 039 271 825
Övrig omsättning - 719 - - - 2 803 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 964 42 390 37 671 30 320 44 197 55 015 67 855 57 847 14 562 11 799
Resultat efter finansnetto 41 840 42 202 37 423 30 504 44 383 55 024 67 508 57 858 15 025 12 021
Årets resultat 41 708 42 488 0 0 -312 98 -159 1 953 2 233
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 414 12 688 15 516 4 144 6 916 9 346 8 454 11 351 7 695 6 754
Omsättningstillgångar 108 954 112 589 108 323 101 364 111 683 123 531 123 026 85 655 92 220 85 450
Tillgångar 118 368 125 277 123 839 105 508 118 599 132 877 131 480 97 006 99 915 92 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 937 1 211 1 211 1 545 1 545 1 857 1 759 1 654 2 278 7 425
Minoritetsintressen 47 511 53 347 44 619 47 731 52 897 68 028 72 434 44 500 13 537 8 897
Avsättningar (tkr) 1 061 2 930 4 975 465 767 1 875 226 305 349 241
Långfristiga skulder 7 716 6 968 8 017 4 459 6 087 9 000 9 233 9 336 9 496 9 916
Kortfristiga skulder 61 143 60 821 65 017 51 308 57 303 52 117 47 828 41 211 74 255 65 725
Skulder och eget kapital 118 368 125 277 123 839 105 508 118 599 132 877 131 480 97 006 99 915 92 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 1 246 825 874 1 068 1 020 980 1 860 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 72 747 70 545 80 694 73 332 74 841 70 583 71 765 74 015 65 527 57 160
Varav resultatlön till övriga anställda - 4 931 - - - - 0 6 292 - -
Sociala kostnader 32 766 31 684 36 108 33 284 33 970 30 812 34 213 34 076 32 094 28 607
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 286 376 274 772 284 105 263 971 295 282 309 306 315 473 308 701 295 039 271 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 152 148 164 168 186 173 188 195 171 160
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 884 1 852 1 732 1 571 1 588 1 772 1 678 1 583 1 725 1 699
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 760 778 706 655 654 637 620 693 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 113 47 090 41 913 33 643 48 306 59 725 71 539 62 270 17 153 14 421
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% -3,54% 7,63% -10,60% -3,66% -2,84% 2,19% 4,63% 8,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,65% 33,97% 30,57% 29,05% 37,63% 41,64% 51,67% 60,05% 15,55% 13,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,74% 15,53% 13,33% 11,61% 15,12% 18,05% 21,53% 18,87% 5,27% 4,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,70% 18,89% 15,24% 18,96% 18,42% 23,30% 23,84% 14,40% 6,09% 7,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,79% 0,97% 0,98% 1,46% 1,30% 1,40% 1,34% 1,71% 2,28% 8,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,20% 185,12% 166,61% 197,56% 194,90% 237,03% 257,23% 207,84% 124,19% 130,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 287 096 273 645 286 374 266 969 289 916 290 271 305 139 297 562 293 953 270 659
Övrig omsättning - 719 - - - - 2 247 1 831 8 378 20 615
Rörelseresultat (EBIT) 279 -131 491 71 414 578 971 484 826 4 080
Resultat efter finansnetto 154 -286 290 607 340 318 490 317 1 284 3 866
Årets resultat 0 0 0 607 0 0 0 0 625 2 409
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 235 9 103 8 337 6 179 7 707 9 658 9 852 9 963 10 137 10 691
Omsättningstillgångar 79 769 74 377 57 465 51 651 59 013 63 345 67 241 53 733 63 312 55 596
Tillgångar 91 004 83 480 65 802 57 830 66 720 73 003 77 093 63 696 73 449 66 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 908 908 908 1 515 908 908 908 644 1 269 6 744
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 716 5 968 6 617 4 459 6 087 9 000 9 233 9 336 9 496 9 916
Kortfristiga skulder 82 380 76 604 58 277 51 856 59 725 63 095 66 952 53 716 62 684 49 627
Skulder och eget kapital 91 004 83 480 65 802 57 830 66 720 73 003 77 093 63 696 73 449 66 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 258 832 1 246 825 874 1 068 1 020 980 877 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 516 261 298 259 275 336 320 291 274 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 607 0 0 0 0 625 6 100
Omsättning 287 096 274 364 286 374 266 969 289 916 290 271 307 386 299 393 302 331 291 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 287 096 273 645 286 374 266 969 289 916 290 271 305 139 297 562 293 953 270 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 793 1 110 1 554 1 106 1 150 1 404 1 340 1 271 1 585 1 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 279 -131 491 71 419 584 979 498 840 4 089
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,92% -4,44% 7,27% -7,92% -0,12% -4,87% 2,55% 1,23% 8,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,42% -0,07% 0,93% 1,50% 0,91% 0,98% 1,26% 0,91% 2,35% 6,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% -0,02% 0,21% 0,33% 0,21% 0,25% 0,32% 0,20% 0,59% 1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,91% -0,81% -0,28% -0,08% -0,25% 0,09% 0,09% 0,01% 0,21% 2,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,00% 1,09% 1,38% 2,62% 1,36% 1,24% 1,18% 1,01% 1,73% 10,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,83% 97,09% 98,61% 99,60% 98,81% 100,40% 100,43% 100,03% 101,00% 112,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...