Visa allt om Borgholms Lack AB
Visa allt om Borgholms Lack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 645 1 711 1 755 1 698 1 525 1 487 1 392 1 238 1 299 1 175
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 170 196 126 16 115 68 -31 -8 25
Resultat efter finansnetto 24 171 198 127 18 117 69 -31 -5 25
Årets resultat 57 147 122 98 11 84 34 -2 3 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 31 31 31 31 31 34 41 48 27
Omsättningstillgångar 1 020 1 138 1 016 853 741 748 656 526 588 550
Tillgångar 1 052 1 170 1 048 885 773 779 691 567 635 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 742 745 658 576 518 507 423 389 391 388
Obeskattade reserver 0 50 69 28 28 28 28 9 46 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 310 375 321 280 227 244 239 169 199 130
Skulder och eget kapital 1 052 1 170 1 048 885 773 779 691 567 635 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 204 204 212 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 561 590 661 575 515 253 242 221 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 295 205 189 174 161 158 158 147 112
Utdelning till aktieägare 100 60 60 40 40 0 0 0 0 0
Omsättning 1 645 1 711 1 755 1 698 1 525 1 487 1 392 1 238 1 299 1 175
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 548 570 585 566 508 496 696 619 650 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 302 285 269 285 252 228 333 305 303 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 170 196 126 16 118 74 -24 3 38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,86% -2,51% 3,36% 11,34% 2,56% 6,82% 12,44% -4,70% 10,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,38% 14,62% 18,80% 14,35% 2,46% 15,02% 9,99% -5,11% -0,47% 5,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,52% 9,99% 11,23% 7,48% 1,25% 7,87% 4,96% -2,34% -0,23% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,35% 77,91% 76,52% 77,80% 73,77% 77,47% 77,16% 76,49% 76,98% 71,23%
Rörelsekapital/omsättning 43,16% 44,59% 39,60% 33,75% 33,70% 33,89% 29,96% 28,84% 29,95% 35,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,53% 67,01% 67,92% 67,55% 69,68% 67,73% 64,20% 69,78% 66,79% 74,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,32% 241,33% 246,11% 230,00% 226,43% 216,39% 188,70% 204,73% 198,99% 304,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...