Visa allt om Norrkust Marina Varvs Aktiebolag
Visa allt om Norrkust Marina Varvs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 820 17 538 16 126 13 475 16 570 15 113 19 336 16 766 14 582 11 623
Övrig omsättning 819 821 880 719 - - 213 - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 722 1 138 593 262 274 133 697 848 332 233
Resultat efter finansnetto 667 1 007 450 194 179 18 607 744 91 39
Årets resultat 91 657 254 234 131 76 330 150 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 984 5 370 3 403 1 977 2 426 2 603 2 792 3 098 3 612 4 125
Omsättningstillgångar 6 748 6 661 5 702 4 465 4 152 3 527 4 315 3 601 2 865 2 150
Tillgångar 11 731 12 031 9 105 6 442 6 579 6 130 7 106 6 699 6 477 6 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 858 3 167 608 753 919 928 992 812 802 942
Obeskattade reserver 2 263 1 739 1 576 1 458 1 566 1 567 1 656 1 500 960 871
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Långfristiga skulder 810 1 230 1 650 973 1 242 1 646 1 757 2 042 2 788 2 838
Kortfristiga skulder 5 801 5 895 5 271 3 257 2 851 1 948 2 702 2 345 1 927 1 623
Skulder och eget kapital 11 731 12 031 9 105 6 442 6 579 6 130 7 106 6 699 6 477 6 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 166 304 32 170 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 770 2 559 2 563 2 804 2 509 2 704 1 971 1 599 1 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 032 962 908 992 820 911 607 635 514
Utdelning till aktieägare 0 400 400 400 400 140 140 150 140 140
Omsättning 18 639 18 359 17 006 14 194 16 570 15 113 19 549 16 766 14 582 11 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 10 9 10 10 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 620 1 594 1 613 1 497 1 657 1 511 2 148 2 096 1 823 1 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 348 360 387 314 287 347 256 262 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 109 1 521 1 346 712 721 618 1 193 1 362 853 753
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,61% 8,76% 19,67% -18,68% 9,64% -21,84% 15,33% 14,98% 25,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,21% 9,47% 6,56% 4,18% 4,23% 2,23% 9,85% 12,70% 5,17% 3,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,09% 6,49% 3,70% 2,00% 1,68% 0,91% 3,62% 5,08% 2,30% 2,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,11% 41,53% 43,25% 45,34% 40,98% 41,96% 38,00% 36,90% 38,02% 33,07%
Rörelsekapital/omsättning 5,31% 4,37% 2,67% 8,96% 7,85% 10,45% 8,34% 7,49% 6,43% 4,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,41% 37,60% 20,18% 29,34% 31,51% 33,98% 31,14% 28,62% 23,05% 25,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,97% 99,20% 94,61% 112,83% 118,45% 124,38% 110,40% 104,01% 89,52% 75,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...