Visa allt om HarperCollins Nordic Aktiebolag
Visa allt om HarperCollins Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 127 175 194 307 136 890 141 443 154 441 167 522 173 033 151 906 147 378 127 637
Övrig omsättning - - - - 2 308 - - 704 495 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 470 25 738 23 160 24 147 30 417 31 932 31 003 30 266 28 365 19 341
Resultat efter finansnetto 12 518 25 789 23 166 24 233 30 522 31 990 31 065 30 503 28 532 19 464
Årets resultat 9 750 20 103 18 060 17 847 22 484 23 563 22 886 21 951 22 047 15 581
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 792 3 092 1 722 809 49 80 167 1 317 245 398
Omsättningstillgångar 50 808 33 968 26 675 28 369 31 442 35 521 36 902 35 399 36 098 31 533
Tillgångar 53 600 37 061 28 397 29 178 31 491 35 602 37 070 36 716 36 342 31 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 093 23 343 18 300 18 087 22 724 23 803 23 126 22 191 22 287 15 821
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 507 13 718 10 097 11 091 8 767 11 798 13 944 14 525 14 055 13 993
Skulder och eget kapital 53 600 37 061 28 397 29 178 31 491 35 602 37 070 36 716 36 342 31 932
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 673 2 518 1 671 1 696 1 651 1 809 1 734 1 785 1 618 4 662
Varav tantiem till styrelse & VD 126 273 174 191 187 430 386 508 541 343
Löner till övriga anställda 16 181 18 278 10 935 9 998 9 000 10 131 9 060 8 929 9 401 8 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 769 8 924 5 742 5 404 4 887 5 525 4 952 5 010 4 929 4 328
Utdelning till aktieägare 0 0 15 060 17 847 22 484 23 563 22 886 21 951 22 047 15 581
Omsättning 127 175 194 307 136 890 141 443 156 749 167 522 173 033 152 610 147 873 127 637
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 33 26 25 24 24 24 25 25 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 854 5 888 5 265 5 658 6 435 6 980 7 210 6 076 5 895 4 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 901 706 684 647 728 656 629 638 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 024 26 370 23 312 24 199 30 508 32 019 31 103 30 367 28 691 19 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,55% - -3,22% -8,42% -7,81% -3,18% 13,91% 3,07% 15,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,36% 69,60% 81,68% 83,08% 96,93% 89,85% 83,81% 83,11% 78,52% 60,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,84% 13,27% 16,94% 17,14% 19,76% 19,10% 17,96% 20,09% 19,36% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,77% 40,95% 43,27% 43,12% 46,26% 47,30% 48,55% 53,99% 55,02% 53,80%
Rörelsekapital/omsättning 23,83% 10,42% 12,11% 12,22% 14,68% 14,16% 13,27% 13,74% 14,96% 13,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,74% 62,99% 64,44% 61,99% 72,16% 66,86% 62,38% 60,44% 61,33% 54,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,33% 196,89% 187,02% 183,69% 258,39% 221,64% 196,29% 191,61% 207,52% 172,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...