Visa allt om Bövik Marin Aktiebolag
Visa allt om Bövik Marin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 143 1 066 1 080 909 1 772 1 942 2 156 2 446 3 678 3 486
Övrig omsättning 541 705 792 1 154 864 1 175 1 296 950 1 890 917
Rörelseresultat (EBIT) 130 -181 -168 240 -152 22 275 -306 665 42
Resultat efter finansnetto 118 -119 -166 307 -162 11 267 -303 654 141
Årets resultat 118 -119 -106 213 -122 28 126 16 376 99
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 30 61 120 410 526 310 411 403 321
Omsättningstillgångar 1 222 1 297 1 338 1 518 1 496 1 498 1 886 1 681 2 426 2 125
Tillgångar 1 252 1 326 1 399 1 638 1 906 2 024 2 197 2 092 2 830 2 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 794 826 1 096 1 352 1 263 1 455 1 427 1 301 1 406 1 201
Obeskattade reserver 0 0 0 59 0 41 81 0 340 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 225 231 0 0 55 145 120 183 245 370
Kortfristiga skulder 232 269 304 227 588 382 568 608 839 656
Skulder och eget kapital 1 252 1 326 1 399 1 638 1 906 2 024 2 197 2 092 2 830 2 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 375 389 340 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 384 434 424 576 703 294 234 216 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 165 165 161 217 274 261 248 218 166
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 125 70 0 0 120 171
Omsättning 1 684 1 771 1 872 2 063 2 636 3 117 3 452 3 396 5 568 4 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 381 355 360 303 443 647 719 815 1 226 1 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 74 192 207 204 184 339 329 315 269 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 -181 -145 281 -36 99 376 -215 890 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,22% -1,30% 18,81% -48,70% -8,75% -9,93% -11,86% -33,50% 5,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,86% -8,52% -11,65% 19,78% -7,61% 1,48% 12,84% -13,67% 24,06% 6,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,90% -10,60% -15,09% 35,64% -8,18% 1,54% 13,08% -11,69% 18,52% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,20% 33,02% 41,48% 35,42% 37,81% 36,92% 43,83% 22,44% 25,77% 28,54%
Rörelsekapital/omsättning 86,61% 96,44% 95,74% 142,02% 51,24% 57,47% 61,13% 43,87% 43,15% 42,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,42% 62,29% 78,34% 85,35% 66,26% 73,38% 67,67% 62,19% 58,33% 55,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,69% 259,48% 245,07% 398,24% 175,85% 261,78% 251,58% 185,86% 228,37% 257,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...