Visa allt om SYKES Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 497 846 497 588 506 347 484 194 472 138 333 370 158 537 202 874 203 096 215 435
Övrig omsättning 1 502 899 2 942 1 069 1 166 164 304 41 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 537 12 036 14 268 -4 557 12 036 -35 882 -8 056 11 724 8 776 27 948
Resultat efter finansnetto 2 837 12 124 14 341 -5 029 9 632 -35 386 -5 480 18 291 13 240 31 054
Årets resultat 4 912 9 645 10 997 -1 215 8 721 -11 694 432 11 976 10 726 19 947
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 253 10 205 11 219 16 207 20 474 27 513 4 813 98 049 98 198 98 874
Omsättningstillgångar 176 962 186 352 184 921 180 640 181 899 147 426 79 952 85 936 78 146 115 053
Tillgångar 188 215 196 557 196 140 196 847 202 373 174 939 84 765 183 985 176 344 213 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 020 100 107 21 462 10 465 11 680 2 959 14 653 106 550 94 574 125 848
Obeskattade reserver 12 550 16 550 17 450 19 341 22 558 24 334 44 563 50 963 49 422 51 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 69 000 69 000 69 000 69 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 645 79 900 88 228 98 041 99 135 78 646 25 549 26 472 32 348 36 797
Skulder och eget kapital 188 215 196 557 196 140 196 847 202 373 174 939 84 765 183 985 176 344 213 927
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 237 312 225 675 229 206 279 966 269 061 223 451 89 512 109 668 112 092 109 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 73 271 84 825 83 804 75 461 76 941 65 036 30 274 34 200 34 578 27 446
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 92 328 0 0
Omsättning 499 348 498 487 509 289 485 263 473 304 333 534 158 841 202 915 203 096 215 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 841 814 862 993 1 062 810 385 500 521 423
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 592 611 587 488 445 412 412 406 390 509
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 381 363 358 326 356 311 288 282 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 537 18 228 22 325 5 655 21 205 -29 954 -4 838 14 990 11 781 31 158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,05% -1,73% 4,58% 2,55% 41,63% 110,28% -21,85% -0,11% -5,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,76% 7,81% 9,05% -1,39% 6,02% -19,64% -6,39% 9,96% 8,55% 14,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,42% 3,09% 3,50% -0,57% 2,58% -10,31% -3,42% 9,03% 7,42% 14,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,88% 26,18% 25,15% 26,18% 27,63% 18,46% 30,63% 34,39% 33,86% 38,92%
Rörelsekapital/omsättning 18,34% 21,39% 19,10% 17,06% 17,53% 20,63% 34,32% 29,31% 22,55% 36,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,03% 57,50% 17,88% 12,98% 14,47% 12,54% 56,03% 78,33% 74,29% 76,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,62% 233,23% 209,59% 184,25% 183,49% 187,46% 312,94% 324,63% 241,58% 312,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...