Visa allt om Villa Lunnagård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 32 322 28 125 28 998 26 812 25 452 24 278 24 165 16 150 13 332 16 179
Övrig omsättning 983 1 073 857 834 756 634 615 460 288 244
Rörelseresultat (EBIT) 4 519 3 161 4 180 3 207 2 608 3 734 1 243 1 458 -704 1 433
Resultat efter finansnetto 4 335 3 003 4 019 3 078 2 484 3 595 1 035 1 342 -810 1 289
Årets resultat 2 542 1 488 392 1 602 2 484 3 595 1 035 1 342 -810 1 289
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 841 14 308 14 038 14 364 7 337 7 239 7 059 7 920 8 066 8 614
Omsättningstillgångar 13 320 9 569 8 799 6 291 7 721 7 736 4 663 5 074 4 191 4 799
Tillgångar 27 161 23 877 22 837 20 655 15 058 14 974 11 722 12 994 12 258 13 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 484 8 442 8 454 9 562 5 299 5 565 2 970 8 735 8 393 9 203
Obeskattade reserver 2 343 1 383 845 255 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 296 1 259 1 299 1 339 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 830 9 325 8 595 6 757 6 977 7 197 6 577 2 211 2 230 2 390
Kortfristiga skulder 5 209 3 468 3 644 2 743 2 783 2 213 2 175 2 048 1 635 1 821
Skulder och eget kapital 27 161 23 877 22 837 20 655 15 058 14 974 11 722 12 994 12 258 13 413
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 12 359 7 968 7 643 7 755
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 5 138 2 678 3 591 3 587
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 1 500 1 500 2 500 2 750 1 000 6 300 1 000 0
Omsättning 33 305 29 198 29 855 27 646 26 208 24 912 24 780 16 610 13 620 16 423
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 39 38 37 36 33 26 26 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 788 721 763 725 707 736 929 621 513 622
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 520 518 504 500 475 695 452 433 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 623 4 268 5 253 3 950 3 192 4 197 1 828 2 009 -156 1 999
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,92% -3,01% 8,15% 5,34% 4,84% 0,47% 49,63% 21,14% -17,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,64% 13,24% 18,30% 15,53% 17,32% 24,94% 10,62% 11,24% -5,73% 10,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,98% 11,24% 14,41% 11,96% 10,25% 15,38% 5,15% 9,04% -5,27% 8,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,44% 92,15% 93,36% 93,30% 92,55% 93,27% 91,86% 90,93% 91,25% 91,45%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 21,69% 17,78% 13,23% 19,40% 22,75% 10,30% 18,74% 19,17% 18,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,65% 39,87% 39,90% 47,26% 35,19% 37,16% 25,34% 67,22% 68,47% 68,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,71% 275,92% 241,47% 229,35% 277,43% 349,57% 214,39% 247,75% 256,33% 263,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!