Visa allt om Oppunda Taxi Aktiebolag
Visa allt om Oppunda Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 973 16 784 15 110 7 530 10 963 11 179 10 776 10 464 9 092 7 816
Övrig omsättning 209 215 179 347 431 80 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 693 445 203 266 312 671 953 365 458 35
Resultat efter finansnetto 695 441 205 292 331 718 944 389 464 27
Årets resultat 696 370 213 150 147 368 545 156 266 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 738 1 240 1 402 1 183 1 380 1 363 1 339 1 437 258 336
Omsättningstillgångar 2 745 2 583 1 810 1 986 2 463 2 265 2 125 1 345 2 116 1 682
Tillgångar 3 484 3 824 3 212 3 169 3 843 3 628 3 464 2 782 2 374 2 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 417 1 225 1 057 995 1 349 1 328 1 086 664 620 354
Obeskattade reserver 566 770 815 893 818 710 520 323 166 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 154 0 0 0 0 0 319 163 228
Kortfristiga skulder 1 477 1 673 1 340 1 280 1 676 1 589 1 858 1 476 1 425 1 354
Skulder och eget kapital 3 484 3 824 3 212 3 169 3 843 3 628 3 464 2 782 2 374 2 017
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 377 297 338 398 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 210 - 200 - -
Löner till övriga anställda 1 981 1 776 1 384 1 910 1 865 1 485 1 501 698 437 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 858 765 606 685 759 818 672 466 335 159
Utdelning till aktieägare 0 504 202 151 504 126 126 123 112 0
Omsättning 18 182 16 999 15 289 7 877 11 394 11 259 10 776 10 464 9 092 7 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 6 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 568 2 797 2 518 1 255 1 827 1 863 2 155 2 616 3 031 3 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 430 334 379 450 402 432 327 326 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 979 736 473 570 626 968 1 295 603 576 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,08% 11,08% 100,66% -31,31% -1,93% 3,74% 2,98% 15,09% 16,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,09% 11,74% 6,41% 9,25% 8,64% 19,93% 27,66% 14,56% 20,18% 2,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,89% 2,68% 1,36% 3,89% 3,03% 6,47% 8,89% 3,87% 5,27% 0,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 22,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,06% 5,42% 3,11% 9,38% 7,18% 6,05% 2,48% -1,25% 7,60% 4,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,34% 47,74% 52,70% 52,17% 50,79% 51,03% 42,41% 32,23% 31,15% 20,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,82% 151,82% 131,49% 153,98% 144,87% 139,90% 112,33% 88,48% 146,60% 123,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...