Visa allt om Huset Lilla Nääs Aktiebolag
Visa allt om Huset Lilla Nääs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 926 1 015 917 702 964 1 422 1 465 1 657 2 490 2 757
Övrig omsättning 4 - - - 6 11 11 32 16 115
Rörelseresultat (EBIT) 9 45 36 23 11 101 10 82 128 132
Resultat efter finansnetto -10 17 3 -10 -22 61 -23 49 81 97
Årets resultat 13 9 1 1 0 32 -1 26 36 49
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 28 67 108 135
Omsättningstillgångar 434 488 522 456 457 926 987 1 045 883 1 293
Tillgångar 434 488 522 456 457 929 1 015 1 112 991 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 394 381 372 371 370 370 338 339 313 277
Obeskattade reserver 0 26 21 20 32 55 39 63 50 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 352 463 0 20 56
Kortfristiga skulder 40 80 129 64 55 152 174 710 608 1 069
Skulder och eget kapital 434 488 522 456 457 929 1 015 1 112 991 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 107 215 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 30 10 76 0 240 184 137 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 45 45 54 48 69 0 108 106 144 123
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 930 1 015 917 702 970 1 433 1 476 1 689 2 506 2 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 926 1 015 917 702 964 - 733 829 1 245 1 379
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 59 60 96 74 166 - 188 213 276 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 45 36 23 14 126 49 123 170 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,77% 10,69% 30,63% -27,18% -32,21% -2,94% -11,59% -33,45% -9,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% 9,22% 6,90% 5,04% 2,41% 10,87% 0,99% 7,37% 12,92% 9,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,97% 4,43% 3,93% 3,28% 1,14% 7,10% 0,68% 4,95% 5,14% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,53% 44,14% 52,67% 56,84% 55,91% 56,26% 60,27% 60,65% 50,20% 41,10%
Rörelsekapital/omsättning 42,55% 40,20% 42,86% 55,84% 41,70% 54,43% 55,49% 20,22% 11,04% 8,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,78% 82,23% 74,40% 84,78% 86,12% 44,19% 36,13% 34,66% 35,22% 20,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. -97,50% -355,00% -235,66% -600,00% -758,18% 42,11% 59,20% 27,61% 9,38% 35,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...