Visa allt om Köpinge Rör Aktiebolag
Visa allt om Köpinge Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 103 3 988 3 185 4 043 4 023 5 017 5 939 4 111 4 236 3 596
Övrig omsättning - - 12 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 42 80 20 250 429 721 188 91 105
Resultat efter finansnetto 45 13 55 -16 226 399 691 138 29 58
Årets resultat 30 12 18 13 132 228 386 105 27 26
Balansräkningar (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 148 213 266 0 16 37 65 123 184
Omsättningstillgångar 1 695 1 757 1 669 1 745 2 105 2 051 1 986 1 508 1 536 1 229
Tillgångar 1 779 1 906 1 882 2 011 2 105 2 067 2 023 1 573 1 659 1 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 465 435 423 405 592 660 632 346 240 213
Obeskattade reserver 352 344 347 316 351 305 216 49 54 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 540 665 692 743 454 442 500 714 1 024 826
Kortfristiga skulder 423 462 421 548 708 660 675 464 339 311
Skulder och eget kapital 1 779 1 906 1 882 2 011 2 105 2 067 2 023 1 573 1 659 1 413
Löner & utdelning (tkr)
2017-02
2016-02
2015-02
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 763 744 652 588
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 941 763 990 949 903 0 0 48 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 346 263 361 371 334 219 216 209 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 200 100 0 0
Omsättning 4 103 3 988 3 197 4 043 4 023 5 017 5 939 4 111 4 236 3 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 368 1 329 1 062 1 348 1 341 1 672 1 980 1 370 1 412 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 429 342 451 440 413 353 320 303 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 106 133 75 266 450 749 229 152 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,88% 25,21% -21,22% 0,50% -19,81% -15,52% 44,47% -2,95% 17,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,05% 2,31% 4,25% 1,19% 12,02% 21,09% 35,69% 11,95% 5,55% 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,75% 1,10% 2,51% 0,59% 6,29% 8,69% 12,16% 4,57% 2,17% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,84% 45,99% 48,51% 47,98% 51,13% 42,93% 38,93% 27,54% 23,30% 26,42%
Rörelsekapital/omsättning 31,00% 32,47% 39,18% 29,61% 34,73% 27,73% 22,07% 25,40% 28,26% 25,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,57% 36,90% 36,86% 32,40% 40,41% 42,81% 39,11% 24,29% 16,81% 18,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,86% 237,45% 214,25% 183,76% 193,79% 197,27% 176,44% 46,55% 88,50% 42,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...