Visa allt om Ed's Städfirma och Byggtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 90 681 84 114 71 491 65 273 65 240 51 953 48 251 46 138 33 787 28 741
Övrig omsättning 596 224 20 731 254 2 065 407 365 416 468
Rörelseresultat (EBIT) 10 050 8 264 7 648 8 206 9 352 10 487 6 912 7 129 3 549 3 352
Resultat efter finansnetto 9 807 8 426 7 638 8 168 9 268 10 388 6 840 6 995 3 341 3 083
Årets resultat 7 694 6 604 6 696 6 730 7 566 6 634 5 306 5 473 2 370 2 265
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 981 2 068 2 273 1 586 19 457 18 144 20 386 11 750 11 361 10 811
Omsättningstillgångar 39 338 33 030 31 032 30 210 28 371 22 872 16 869 18 580 12 312 10 869
Tillgångar 42 319 35 098 33 305 31 796 47 828 41 016 37 255 30 331 23 673 21 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 653 18 759 19 935 18 614 31 009 25 068 19 309 16 502 11 404 10 160
Obeskattade reserver 0 0 0 1 000 1 500 2 000 56 67 125 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 963 2 963 5 463 5 463 5 463 5 463
Kortfristiga skulder 16 666 16 339 13 370 12 183 12 356 10 986 12 427 8 298 6 681 6 031
Skulder och eget kapital 42 319 35 098 33 305 31 796 47 828 41 016 37 255 30 331 23 673 21 681
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 - - 776
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 23 229 20 576 17 680 13 180 8 828
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 9 066 7 414 6 575 5 069 3 942
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 800 0 0
Omsättning 91 277 84 338 71 511 66 004 65 494 54 018 48 658 46 503 34 203 29 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 95 95 87 77 78 72 70 58 45 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 885 822 848 836 722 689 795 751 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 497 459 472 475 450 402 420 409 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 418 9 211 8 563 8 989 10 688 11 269 7 772 7 992 4 303 4 095
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,81% 17,66% 9,53% 0,05% 25,58% 7,67% 4,58% 36,56% 17,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,75% 24,02% 22,98% 25,82% 19,57% 25,58% 18,73% 23,58% 15,11% 15,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,08% 10,02% 10,71% 12,58% 14,35% 20,19% 14,46% 15,50% 10,59% 12,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,03% 76,97% 79,18% 79,10% 83,03% 99,82% 99,72% 99,58% 98,88% 98,24%
Rörelsekapital/omsättning 25,00% 19,84% 24,71% 27,62% 24,55% 22,88% 9,21% 22,29% 16,67% 16,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,62% 53,45% 59,86% 61,00% 67,28% 64,92% 51,95% 54,58% 48,56% 46,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,56% 201,89% 231,34% 246,72% 228,21% 207,16% 135,31% 223,16% 184,28% 180,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...