Visa allt om Navis Nord AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 66 150 59 268 57 198 58 491 38 069 46 099 31 690 23 355 1 619 0
Övrig omsättning 1 516 84 360 969 61 754 479 90 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 364 848 1 172 1 368 548 1 620 775 339 -460 0
Resultat efter finansnetto -3 724 704 1 109 1 314 532 1 603 757 314 -461 0
Årets resultat -2 087 413 612 761 308 1 032 315 168 4 0
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 358 589 227 355 60 106 724 84 0 177
Omsättningstillgångar 19 590 14 310 9 494 11 430 6 188 4 719 4 906 2 895 1 848 0
Tillgångar 20 947 14 899 9 720 11 785 6 248 4 824 5 630 2 979 1 848 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 2 169 2 257 2 145 1 384 1 575 663 348 181 177
Obeskattade reserver 0 1 638 1 468 1 152 819 688 414 87 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 619 102 0 0 0 0 0 357 0 0
Kortfristiga skulder 20 246 10 990 5 996 8 488 4 045 2 561 4 553 2 187 1 668 0
Skulder och eget kapital 20 947 14 899 9 720 11 785 6 248 4 824 5 630 2 979 1 848 177
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 201 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 568 2 004 2 072 1 515 503 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 014 811 761 605 291 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 500 500 0 500 120 0 0 0
Omsättning 67 666 59 352 57 558 59 460 38 130 46 853 32 169 23 445 1 619 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 5 3 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 450 8 467 8 171 8 356 5 438 6 586 6 338 7 785 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 890 607 656 548 326 361 386 310 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 085 989 1 230 1 445 564 1 638 820 360 -460 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,61% 3,62% -2,21% 53,64% -17,42% 45,47% 35,69% 1 342,56% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,05% 5,71% 12,07% 11,62% 8,79% 33,60% 13,77% 11,38% -24,89% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,08% 1,44% 2,05% 2,34% 1,44% 3,52% 2,45% 1,45% -28,41% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,04% 14,66% 15,66% 12,75% 13,19% 13,42% 12,79% 13,51% 21,06% -
Rörelsekapital/omsättning -0,99% 5,60% 6,12% 5,03% 5,63% 4,68% 1,11% 3,03% 11,12% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,40% 23,13% 35,00% 25,83% 32,38% 43,77% 17,20% 13,83% 9,79% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,40% 16,06% 28,39% 49,58% 46,82% 61,27% 36,31% 33,97% 42,93% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!