Visa allt om Netcare Aktiebolag
Visa allt om Netcare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 953 1 659 2 121 3 035 5 481 5 893 9 755 13 895 14 004 9 233
Övrig omsättning - - 49 165 - - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 219 203 -73 -383 -765 -562 -460 1 614 2 016 1 339
Resultat efter finansnetto 183 153 -128 -431 -799 -613 -534 1 564 1 914 1 251
Årets resultat 183 153 -128 -431 -799 -219 3 838 1 032 1 121
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 33 48 76 97 127 186 139 149 147
Omsättningstillgångar 768 711 695 845 1 226 1 893 2 869 4 596 3 037 1 219
Tillgångar 792 744 743 920 1 322 2 020 3 055 4 735 3 185 1 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 218 64 193 623 1 422 1 768 2 365 1 647 703
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 394 943 549 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 141 312 279 295 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 251 215 399 433 699 598 892 1 427 989 592
Skulder och eget kapital 792 744 743 920 1 322 2 020 3 055 4 735 3 185 1 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 360 300 380 327 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 435 303 401 992 1 667 1 313 1 565 1 315 1 226 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 136 94 112 301 671 732 842 468 496 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 600 120 89
Omsättning 1 953 1 659 2 170 3 200 5 481 5 893 9 764 13 895 14 004 9 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 4 8 9 10 8 8 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 977 1 659 1 061 759 685 655 976 1 737 1 751 2 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 382 255 325 290 271 275 283 264 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 229 217 -45 -351 -724 -504 -402 1 708 2 097 1 432
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,72% -21,78% -30,12% -44,63% -6,99% -39,59% -29,79% -0,78% 51,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,78% 27,42% -9,42% -40,65% -56,81% -27,57% -14,57% 35,27% 63,33% 98,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,26% 12,30% -3,30% -12,32% -13,70% -9,45% -4,56% 12,02% 14,40% 14,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,00% 47,56% 46,25% 49,26% 47,86% 51,35% 36,73% 36,47% 36,30% 38,13%
Rörelsekapital/omsättning 26,47% 29,90% 13,96% 13,57% 9,62% 21,98% 20,27% 22,81% 14,62% 6,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,51% 29,30% 8,61% 20,98% 47,13% 70,40% 67,38% 64,29% 64,12% 55,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,73% 104,19% 56,39% 85,22% 95,57% 232,78% 257,96% 296,08% 239,53% 137,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...