Visa allt om MTT Sweden AB
Visa allt om MTT Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 393 2 203 1 667 757 1 220 818 886 1 115 821 1 227
Övrig omsättning - - - - 147 172 156 109 33 316
Rörelseresultat (EBIT) 374 40 33 14 35 38 17 35 -28 534
Resultat efter finansnetto 366 29 1 -19 0 16 -4 19 -38 501
Årets resultat 348 29 1 -19 0 16 -4 19 -38 501
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 11 19 28 36 0 2
Omsättningstillgångar 1 671 642 594 275 396 699 446 482 597 665
Tillgångar 1 671 642 594 277 407 718 474 518 597 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 447 99 70 69 88 88 73 76 57 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 532 264 179 63 174 484 227 289 433 462
Kortfristiga skulder 691 279 345 145 145 145 175 152 107 111
Skulder och eget kapital 1 671 642 594 277 407 718 474 518 597 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 80 0 33 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 761 462 402 543 639 614 590 410 564 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 249 127 82 126 154 155 175 129 151 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 393 2 203 1 667 757 1 367 990 1 042 1 224 854 1 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 798 1 102 834 252 407 273 222 372 205 307
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 339 295 244 224 265 258 212 182 191 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 374 40 33 22 43 46 25 41 -26 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 417,16% 32,15% 120,21% -37,95% 49,14% -7,67% -20,54% 35,81% -33,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,38% 6,23% 5,56% 5,05% 8,60% 5,29% 3,59% 6,76% -4,69% 80,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,28% 1,82% 1,98% 1,85% 2,87% 4,65% 1,92% 3,14% -3,41% 43,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,88% 30,05% 32,15% 93,39% 57,79% 96,82% 95,15% 53,54% 88,43% 91,12%
Rörelsekapital/omsättning 8,60% 16,48% 14,94% 17,17% 20,57% 67,73% 30,59% 29,60% 59,68% 45,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,75% 15,42% 11,78% 24,91% 21,62% 12,26% 15,40% 14,67% 9,55% 14,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,84% 145,16% 103,48% 44,83% 262,07% 204,14% 238,86% 284,87% 557,94% 599,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...