Visa allt om Haga Galvanisering Aktiebolag
Visa allt om Haga Galvanisering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 20 394 18 677 18 335 16 325 16 272 15 348 14 742 12 975 14 839 18 770
Övrig omsättning 55 - 136 198 - - 448 503 60 133
Rörelseresultat (EBIT) 2 413 419 1 948 1 490 59 -484 696 86 -48 -127
Resultat efter finansnetto 2 442 424 1 951 1 564 67 -436 701 86 33 -16
Årets resultat 1 842 349 1 638 772 -12 105 456 46 -41 -22
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 910 2 562 2 095 2 309 2 743 3 362 3 549 3 893 4 652 3 945
Omsättningstillgångar 10 835 9 629 11 192 9 482 8 096 7 980 9 117 8 652 7 893 11 315
Tillgångar 13 745 12 191 13 287 11 791 10 839 11 342 12 665 12 545 12 545 15 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 016 7 174 7 825 6 995 6 833 7 459 8 168 8 274 8 941 9 715
Obeskattade reserver 1 168 1 094 1 118 1 270 700 621 1 049 960 921 847
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 295 3 923 4 345 3 526 3 306 3 263 3 449 3 310 2 683 4 699
Skulder och eget kapital 13 745 12 191 13 287 11 791 10 839 11 342 12 665 12 545 12 545 15 260
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 1 365 1 391 1 442 1 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 449 5 197 4 851 5 028 4 909 3 075 2 946 2 790 3 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 477 2 320 2 178 2 213 2 082 1 909 2 515 1 828 1 915
Utdelning till aktieägare 743 1 000 1 000 808 610 614 814 563 713 733
Omsättning 20 449 18 677 18 471 16 523 16 272 15 348 15 190 13 478 14 899 18 903
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 16 16 16 15 14 13 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 360 1 167 1 146 1 020 1 017 1 023 1 053 998 1 141 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 501 475 445 456 470 460 531 470 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 889 905 2 389 1 988 771 308 1 373 869 751 638
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,19% 1,87% 12,31% 0,33% 6,02% 4,11% 13,62% -12,56% -20,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,85% 3,48% 14,68% 13,26% 0,63% -3,84% 5,53% 0,69% 0,37% 0,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,03% 2,27% 10,64% 9,58% 0,42% -2,84% 4,76% 0,66% 0,32% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,42% 66,26% 71,39% 72,00% 67,37% 65,80% 66,75% 75,78% 66,32% 50,55%
Rörelsekapital/omsättning 32,07% 30,55% 37,34% 36,48% 29,44% 30,73% 38,45% 41,17% 35,11% 35,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,95% 65,85% 65,46% 67,73% 67,80% 69,80% 70,60% 71,59% 76,56% 67,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,89% 136,04% 158,83% 172,06% 139,02% 127,58% 152,07% 140,97% 193,85% 170,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...