Visa allt om Sandstens Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Sandstens Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 718 6 660 6 919 7 938 8 729 8 790 10 385 10 518 10 463 9 752
Övrig omsättning 57 - 50 29 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -99 -18 70 5 -381 -190 -1 205 346 187
Resultat efter finansnetto -100 -19 70 6 -376 -181 -2 205 363 197
Årets resultat -100 -19 70 6 -376 -181 -2 151 261 141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 70 100 144 155 185 213 79 62 88
Omsättningstillgångar 680 751 720 634 908 1 482 1 513 1 973 1 201 1 090
Tillgångar 690 821 820 778 1 063 1 667 1 726 2 053 1 262 1 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 170 189 119 113 370 551 553 531 270
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 619 650 631 659 950 1 298 1 175 1 500 731 908
Skulder och eget kapital 690 821 820 778 1 063 1 667 1 726 2 053 1 262 1 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 1 486 1 522 1 805 1 673 1 625 1 860 2 038 1 960 1 780
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 462 429 535 450 461 549 594 623 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 5 775 6 660 6 969 7 967 8 729 8 790 10 385 10 518 10 463 9 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 7 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 953 1 110 1 153 1 134 1 247 1 256 1 298 1 315 1 308 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 326 326 335 303 299 302 330 323 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -39 12 113 67 -315 -111 90 245 372 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,14% -3,74% -12,84% -9,06% -0,69% -15,36% -1,26% 0,53% 7,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,35% -2,19% 8,54% 0,77% -35,28% -10,92% 0,00% 10,08% 28,76% 16,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,73% -0,27% 1,01% 0,08% -4,30% -2,07% 0,00% 1,97% 3,47% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,93% 41,23% 40,21% 41,98% 34,85% 37,49% 38,09% 37,40% 37,47% 36,75%
Rörelsekapital/omsättning 1,07% 1,52% 1,29% -0,31% -0,48% 2,09% 3,25% 4,50% 4,49% 1,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,29% 20,71% 23,05% 15,30% 10,63% 22,20% 31,92% 26,94% 42,08% 22,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,21% 89,85% 90,81% 62,06% 71,26% 93,76% 104,85% 116,27% 131,19% 89,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...