Visa allt om Schakt & Transport i Stallberg Aktiebolag
Visa allt om Schakt & Transport i Stallberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 996 22 069 23 711 22 631 20 299 20 910 17 963 17 258 17 322 14 502
Övrig omsättning 874 182 700 427 163 804 806 112 1 040 46
Rörelseresultat (EBIT) 2 698 139 2 797 1 123 1 718 1 902 1 931 614 2 532 1 106
Resultat efter finansnetto 2 803 136 3 197 1 112 1 637 1 894 1 875 396 2 313 822
Årets resultat 1 162 1 066 2 046 297 704 889 756 243 737 60
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 693 26 894 19 635 19 346 18 623 18 911 17 756 17 408 17 229 14 113
Omsättningstillgångar 9 281 7 962 13 383 12 965 11 243 9 108 8 557 9 849 8 521 7 168
Tillgångar 37 974 34 856 33 018 32 311 29 866 28 020 26 313 27 257 25 750 21 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 069 8 907 7 840 5 794 5 497 4 794 4 024 3 268 3 025 2 287
Obeskattade reserver 14 254 12 948 14 166 13 475 12 769 12 092 11 398 10 551 10 487 9 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 143 6 780 6 336 6 965 6 795 5 181 6 187 7 503 6 650 6 044
Kortfristiga skulder 4 507 6 220 4 675 6 076 4 805 5 952 4 703 5 935 5 588 3 764
Skulder och eget kapital 37 974 34 856 33 018 32 311 29 866 28 020 26 313 27 257 25 750 21 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 2 873 1 461 1 351 1 288 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 591 591 - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 445 3 029 3 450 2 725 2 422 0 964 873 695 722
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 226 1 050 1 094 855 745 699 748 705 643 665
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 25 870 22 251 24 411 23 058 20 462 21 714 18 769 17 370 18 362 14 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 11 10 9 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 272 2 207 2 156 2 263 2 255 2 614 2 245 2 157 2 165 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 416 427 359 358 466 411 386 338 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 093 2 953 5 508 3 792 4 364 4 562 4 716 3 300 4 880 3 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,26% -6,93% 4,77% 11,49% -2,92% 16,41% 4,09% -0,37% 19,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,72% 0,86% 10,26% 4,01% 6,33% 7,57% 7,70% 2,76% 10,42% 5,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,73% 1,36% 14,29% 5,73% 9,32% 10,15% 11,27% 4,36% 15,48% 8,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,15% 45,31% 54,26% 43,48% 51,35% 50,57% 50,70% 52,63% 53,17% 53,90%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 7,89% 36,73% 30,44% 31,72% 15,09% 21,46% 22,68% 16,93% 23,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,79% 54,53% 57,21% 48,67% 49,92% 48,91% 47,22% 39,86% 41,07% 41,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,48% 86,35% 222,46% 164,75% 164,00% 96,00% 117,73% 118,25% 103,87% 141,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...