Visa allt om Christer Nettelbladts Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Christer Nettelbladts Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 247 965 682 400 566 1 180 1 740 1 789 1 973 1 824
Övrig omsättning - - 50 - - 266 - - 30 20
Rörelseresultat (EBIT) -107 17 140 -37 -117 154 59 -37 31 -131
Resultat efter finansnetto -112 8 130 -42 -119 172 48 -53 8 -189
Årets resultat -112 8 133 -42 -119 168 48 -53 11 -191
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 185 241 83 0 0 88 222 357 539
Omsättningstillgångar 155 281 166 122 282 534 365 407 434 438
Tillgångar 276 465 408 205 282 534 453 629 792 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 264 256 124 166 284 116 69 107 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 17 68 32 0 0 0 180 249 420
Kortfristiga skulder 122 183 83 50 116 249 337 380 436 460
Skulder och eget kapital 276 465 408 205 282 534 453 629 792 976
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 137 110 509 639 732 406 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 403 132 - 156 363 223 358 385 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 138 70 65 113 218 267 232 288 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 247 965 732 400 566 1 446 1 740 1 789 2 003 1 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 624 483 341 400 283 393 580 596 658 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 271 101 178 189 238 306 343 398 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 74 197 -16 -117 157 192 99 212 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,22% 41,50% 70,50% -29,33% -52,03% -32,18% -2,74% -9,33% 8,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -38,77% 3,66% 34,31% -18,05% -41,49% 33,15% 13,02% -4,61% 4,42% -13,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,58% 1,76% 20,53% -9,25% -20,67% 15,00% 3,39% -1,62% 1,77% -7,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,12% 99,38% 99,41% 100,00% 100,00% 100,00% 97,30% 100,00% 100,00% 99,62%
Rörelsekapital/omsättning 2,65% 10,16% 12,17% 18,00% 29,33% 24,15% 1,61% 1,51% -0,10% -1,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,43% 56,77% 62,75% 60,49% 58,87% 53,18% 25,61% 10,97% 13,51% 9,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,05% 153,55% 200,00% 244,00% 243,10% 214,46% 108,31% 107,11% 99,54% 95,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...