Visa allt om Messor AB
Visa allt om Messor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 430 755 582 552 680 519 436 336 186 168
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 147 455 66 256 111 194 20 -19 -30 -143
Resultat efter finansnetto 147 457 66 247 98 192 19 -123 -31 -149
Årets resultat 114 357 109 190 47 108 19 -123 22 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 7 7 7 8 10 133 180
Omsättningstillgångar 419 765 453 623 468 395 252 138 174 137
Tillgångar 426 773 460 630 475 402 260 148 307 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 478 331 417 227 180 72 53 176 154
Obeskattade reserver 0 0 0 75 75 47 0 0 0 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 184 295 129 138 173 175 188 95 131 111
Skulder och eget kapital 426 773 460 630 475 402 260 148 307 317
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 116 0 0 - 0 0 212 140 0 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 100 267 94 255 131 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 14 33 15 34 29 82 60 16 35
Utdelning till aktieägare 120 350 210 195 0 0 0 0 0 0
Omsättning 430 755 582 552 680 519 436 336 186 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 430 755 582 552 680 519 436 336 186 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 95 114 301 111 296 163 297 202 17 113
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 455 66 256 111 195 23 -1 17 -96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,05% 29,73% 5,43% -18,82% 31,02% 19,04% 29,76% 80,65% 10,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,51% 59,25% 14,57% 40,63% 24,00% 48,26% 7,69% -12,84% -9,77% -46,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,19% 60,66% 11,51% 46,38% 16,76% 37,38% 4,59% -5,65% -16,13% -88,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,65% 62,25% 55,67% 87,86% 43,38% 42,39% 14,68% 12,80% 23,12% 15,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,81% 61,84% 71,96% 75,48% 59,43% 53,39% 27,69% 35,81% 57,33% 60,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,72% 259,32% 351,16% 451,45% 270,52% 225,71% 134,04% 145,26% 132,82% 123,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...