Visa allt om Enmalms Interiör - Produktion AB
Visa allt om Enmalms Interiör - Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 626 13 154 12 336 11 529 11 812 13 356 13 362 13 706 15 324 13 230
Övrig omsättning 35 - 24 - 55 2 222 - 312 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 433 973 -193 -252 -109 625 173 263 772 1 028
Resultat efter finansnetto 1 390 962 -227 -301 -151 554 82 157 629 891
Årets resultat 897 777 87 -63 2 3 4 23 141 406
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 343 1 324 1 705 1 991 2 276 2 648 2 903 3 512 2 921 3 000
Omsättningstillgångar 5 621 4 612 3 596 3 439 2 961 3 542 3 100 2 928 3 734 3 307
Tillgångar 6 964 5 935 5 300 5 430 5 237 6 189 6 004 6 440 6 656 6 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 552 2 655 1 877 1 790 1 854 1 851 1 848 1 844 1 822 1 681
Obeskattade reserver 1 065 834 880 1 219 1 458 1 622 1 087 1 022 908 485
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 448 0 0 0 530 1 116 1 686 1 750 2 190
Kortfristiga skulder 1 688 1 998 2 542 2 420 1 925 2 186 1 953 1 887 2 176 1 952
Skulder och eget kapital 6 964 5 935 5 300 5 430 5 237 6 189 6 004 6 440 6 656 6 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 558 504 552 488 476 418 407 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 829 3 928 3 169 3 272 3 383 3 199 2 888 2 973 3 189 2 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 523 1 439 1 404 1 472 1 498 1 349 1 215 1 325 1 318 1 135
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 661 13 154 12 360 11 529 11 867 13 358 13 584 13 706 15 636 13 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 12 12 14 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 136 1 096 1 028 961 984 1 113 1 114 979 1 022 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 450 428 444 459 425 386 340 320 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 741 1 499 336 233 365 1 104 625 757 1 117 1 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,59% 6,63% 7,00% -2,40% -11,56% -0,04% -2,51% -10,56% 15,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,59% 16,39% -3,64% -4,62% -2,08% 10,10% 2,91% 4,19% 11,67% 16,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,52% 7,40% -1,56% -2,18% -0,92% 4,68% 1,31% 1,97% 5,07% 7,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,38% 65,30% 63,16% 62,12% 68,86% 61,77% 57,68% 61,56% 53,33% 53,60%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 19,87% 8,54% 8,84% 8,77% 10,15% 8,58% 7,60% 10,17% 10,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,93% 55,70% 48,37% 49,51% 55,92% 49,22% 44,12% 40,06% 37,20% 32,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,40% 144,19% 76,20% 66,40% 72,78% 98,08% 98,16% 81,98% 113,88% 108,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...