Visa allt om Lorentzons i Grenna Aktiebolag
Visa allt om Lorentzons i Grenna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 666 1 715 1 902 1 697 1 900 1 554 1 716 2 510 1 691 1 301
Övrig omsättning 30 - 70 - - - 14 697 - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 86 248 -203 -243 166 672 1 560 -299 -1 820
Resultat efter finansnetto 3 834 42 171 6 38 -1 235 508 304 323 -328
Årets resultat 3 834 42 171 13 46 -1 247 505 304 323 -72
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 604 3 979 4 057 4 430 4 319 4 584 2 859 3 421 3 977 3 654
Omsättningstillgångar 2 411 1 433 1 169 588 4 059 2 171 8 449 4 654 3 490 1 520
Tillgångar 9 014 5 412 5 227 5 018 8 378 6 755 11 308 8 075 7 467 5 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 908 1 074 1 032 523 510 396 913 1 084 1 380 1 057
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 421 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 338 345 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 584 3 697 3 752 3 837 6 964 5 433 9 947 6 461 5 735 3 654
Kortfristiga skulder 522 641 442 320 559 504 447 531 352 463
Skulder och eget kapital 9 014 5 412 5 227 5 018 8 378 6 755 11 308 8 075 7 467 5 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 201 275 506 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 960 981 962 1 050 554 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 366 360 351 387 268 114 207 286 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 450 500 600 0
Omsättning 1 696 1 715 1 972 1 697 1 900 1 554 1 730 3 207 1 691 1 301
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 858 951 849 950 777 858 1 255 846 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 668 692 685 765 434 173 275 406 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 181 346 -104 -116 262 826 1 780 -179 -1 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,86% -9,83% 12,08% -10,68% 22,27% -9,44% -31,63% 48,43% 29,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,91% 1,59% 5,11% 5,02% 3,57% 6,53% 6,95% 19,75% 15,95% -4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 232,17% 5,01% 14,04% 14,85% 15,74% 28,38% 45,80% 63,55% 70,43% -16,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 113,39% 46,18% 38,22% 15,79% 184,21% 107,27% 466,32% 164,26% 185,57% 81,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,45% 19,84% 19,74% 10,42% 6,09% 10,46% 8,07% 13,42% 18,48% 20,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 461,88% 223,56% 264,48% 183,75% 726,12% 430,75% 1 890,16% 876,46% 991,48% 328,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...