Visa allt om Askersundsbostäder Aktiebolag
Visa allt om Askersundsbostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 93 206 61 663 60 110 58 457 57 015 52 562 50 307 49 924 49 053 47 349
Övrig omsättning 11 268 5 001 1 162 879 1 195 1 658 903 1 035 576 641
Rörelseresultat (EBIT) 2 295 4 301 6 363 10 281 10 068 14 091 9 661 13 061 10 706 13 509
Resultat efter finansnetto -2 843 -1 492 -125 3 743 3 235 7 506 3 592 7 006 2 708 6 180
Årets resultat -472 -457 482 136 2 067 2 849 654 1 580 491 768
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 714 365 562 326 397 330 200 294 514 278 190 256 251 253 686 257 196 251 604
Omsättningstillgångar 13 731 10 177 4 080 8 915 4 095 12 130 16 192 15 098 8 537 10 745
Tillgångar 397 445 375 739 330 477 339 115 298 609 290 320 272 443 268 783 265 733 262 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 849 53 321 53 778 44 272 44 136 42 165 39 315 39 056 37 475 36 984
Obeskattade reserver 5 230 7 601 8 635 35 254 32 511 29 934 26 260 23 669 18 761 16 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 9 025 8 400 5 789 5 826 5 827 5 830 6 278
Långfristiga skulder 317 216 295 216 250 816 233 316 197 316 197 316 182 716 188 716 191 516 191 506
Kortfristiga skulder 22 150 19 602 17 248 17 249 16 246 15 115 18 326 11 516 12 150 11 406
Skulder och eget kapital 397 445 375 739 330 477 339 115 298 609 290 320 272 443 268 783 265 733 262 349
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 786 731 707 711 659 649 585 508
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 941 5 369 5 373 4 761 4 718 4 502 4 175 3 957 3 649
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 553 2 670 3 178 3 131 2 146 2 031 2 550 1 775 1 721
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 104 474 66 664 61 272 59 336 58 210 54 220 51 210 50 959 49 629 47 990
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 16 16 16 16 16 16 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 884 3 854 3 757 3 654 3 563 3 285 3 144 3 328 3 270 3 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 667 606 590 551 525 505 504 469 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 894 12 987 14 624 14 392 14 077 17 764 13 441 16 799 17 426 17 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,15% 2,58% 2,83% 2,53% 8,47% 4,48% 0,77% 1,78% 3,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,59% 1,15% 1,93% 3,05% 3,44% 4,90% 3,58% 4,89% 4,15% 5,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,50% 7,00% 10,64% 17,69% 18,04% 27,05% 19,39% 26,32% 22,47% 29,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,42% 37,55% 44,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,03% -15,28% -21,91% -14,26% -21,31% -5,68% -4,24% 7,17% -7,37% -1,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,32% 15,77% 18,31% 21,16% 22,80% 22,12% 21,53% 21,02% 19,19% 18,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,78% 50,43% 22,07% 49,74% 23,14% 77,62% 85,86% 126,09% 66,44% 88,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...