Visa allt om Niklassons Markiser Aktiebolag
Visa allt om Niklassons Markiser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 595 5 667 5 092 4 567 4 491 4 349 4 548 4 843 6 073 6 831
Övrig omsättning 33 21 145 88 10 2 131 128 42 69
Rörelseresultat (EBIT) -1 098 -1 709 -253 101 259 108 282 332 272 255
Resultat efter finansnetto -1 103 -1 713 -255 95 19 -179 11 74 -194 -206
Årets resultat -1 106 -1 713 -255 95 19 -179 3 74 -194 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 0 0 0 0 0 2 10 75 190
Omsättningstillgångar 4 869 6 033 7 555 7 144 6 815 6 698 6 594 6 873 6 774 6 749
Tillgångar 5 019 6 033 7 555 7 144 6 815 6 698 6 596 6 883 6 849 6 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 1 486 1 199 1 454 1 359 1 341 1 520 1 516 1 592 1 787
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 084 4 084 6 004 5 400 5 000 4 800 4 300 4 300 4 300 4 308
Kortfristiga skulder 555 462 351 290 456 558 776 1 066 958 845
Skulder och eget kapital 5 019 6 033 7 555 7 144 6 815 6 698 6 596 6 883 6 849 6 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 100 540 360 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 178 1 341 1 187 1 260 1 013 927 1 180 1 461 1 450
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 410 543 430 415 336 448 666 686 702
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 628 5 688 5 237 4 655 4 501 4 351 4 679 4 971 6 115 6 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 865 1 889 1 273 1 142 1 123 870 910 807 868 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 542 485 411 423 276 302 405 367 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 080 -1 709 -253 101 259 110 290 397 386 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,27% 11,29% 11,50% 1,69% 3,27% -4,38% -6,09% -20,25% -11,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,86% -28,33% -3,32% 1,41% 3,83% 1,61% 4,28% 4,85% 4,03% 3,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,61% -30,16% -4,93% 2,21% 5,81% 2,48% 6,20% 6,90% 4,54% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,78% 64,43% 61,57% 72,19% 74,15% 68,50% 62,64% 77,58% 69,04% 61,94%
Rörelsekapital/omsättning 77,10% 98,31% 141,48% 150,08% 141,59% 141,18% 127,92% 119,91% 95,77% 86,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,57% 24,63% 15,87% 20,35% 19,94% 20,02% 23,04% 22,03% 23,24% 25,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,71% 417,75% 327,07% 231,72% 198,68% 135,48% 88,02% 107,32% 88,10% 86,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...