Visa allt om Danir Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 26 121 16 828 8 142 6 210 5 470 860 1 134 1 316 3 818 2 991
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 343 -38 169 -37 285 -40 708 -34 288 -26 879 -18 915 -17 927 -15 892 -20 665
Resultat efter finansnetto 24 807 -84 869 -92 158 -478 59 572 2 315 007 121 860 55 671 44 822 239 668
Årets resultat 49 357 12 653 -35 603 -21 792 -65 2 322 706 53 235 29 244 34 339 165 574
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 078 120 2 001 361 1 967 581 1 191 559 2 021 502 1 532 757 726 061 668 159 642 511 613 111
Omsättningstillgångar 728 160 566 188 489 089 1 168 347 492 735 1 391 385 163 264 96 067 25 898 53 603
Tillgångar 2 806 280 2 567 549 2 456 670 2 359 906 2 514 237 2 924 142 889 325 764 226 668 409 666 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 646 599 1 897 242 1 884 589 1 920 192 2 141 984 2 642 049 432 110 408 313 391 194 444 033
Obeskattade reserver 12 800 45 195 40 605 40 605 80 205 91 876 98 926 66 532 58 322 58 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 429 423 0 0
Långfristiga skulder 96 675 91 982 87 266 82 821 77 860 72 957 68 683 64 078 59 690 57 318
Kortfristiga skulder 1 050 206 533 130 444 210 316 288 214 188 117 260 289 177 224 880 159 203 107 041
Skulder och eget kapital 2 806 280 2 567 549 2 456 670 2 359 906 2 514 237 2 924 142 889 325 764 226 668 409 666 714
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 691 692 612 612 2 191 1 469 1 469 1 494 1 475 1 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 12 336 11 711 10 324 8 589 5 179 6 387 3 803 4 350 4 366 4 631
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 935 7 433 6 821 5 165 3 352 4 344 2 888 3 056 3 210 3 338
Utdelning till aktieägare 0 300 000 0 0 200 000 500 000 80 000 0 0 80 100
Omsättning 26 121 16 828 8 142 6 210 5 470 860 1 134 1 316 3 818 2 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 16 13 10 7 7 7 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 451 935 509 478 547 123 162 188 477 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 238 1 198 1 184 1 191 1 160 1 837 1 253 1 328 1 174 1 007
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 426 -34 182 -35 201 -40 591 -34 208 -26 820 -18 844 -17 791 -15 676 -20 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,22% 106,68% 31,11% 13,53% 536,05% -24,16% -13,83% -65,53% 27,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,82% -2,55% -1,96% 0,34% 3,96% 79,85% 16,22% 8,84% 8,10% 40,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 195,70% -389,62% -591,97% 128,89% 1 818,17% 271 496,86% 12 720,72% 5 132,75% 1 418,65% 8 924,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,40% 100,00% 100,00% 100,00% 99,58% 23,49% 84,83% 100,00% 86,59% 99,83%
Rörelsekapital/omsättning -1 232,90% 196,45% 551,20% 13 720,76% 5 092,27% 148 154,07% -11 103,44% -9 788,22% -3 491,49% -1 786,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,03% 75,27% 78,00% 82,71% 87,68% 92,67% 56,79% 59,84% 64,96% 72,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,33% 106,20% 110,10% 369,39% 230,05% 1 186,58% 56,46% 42,72% 16,27% 50,08%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...