Visa allt om Stig Ericsson Bil i Olofström AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 35 093 33 154 33 848 39 044 30 557 22 857 22 756 20 391 20 992 18 461
Övrig omsättning 521 489 533 608 389 454 337 251 140 366
Rörelseresultat (EBIT) 3 117 2 026 1 911 2 608 1 550 1 569 1 223 611 741 68
Resultat efter finansnetto 2 976 1 977 1 859 2 548 1 417 1 311 885 213 329 -2
Årets resultat 2 168 1 534 1 444 1 518 1 115 1 311 885 213 329 -2
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 926 2 937 3 038 3 147 3 259 3 248 3 344 3 402 3 512 3 622
Omsättningstillgångar 9 699 6 833 7 279 5 543 4 157 2 724 2 818 1 947 1 765 2 241
Tillgångar 12 625 9 770 10 317 8 690 7 416 5 972 6 162 5 349 5 277 5 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 294 5 026 4 392 4 348 3 586 2 621 1 311 426 213 -118
Obeskattade reserver 800 600 600 600 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 678 1 787 1 896 2 005 2 132 2 343 2 842 3 716 4 045 4 755
Kortfristiga skulder 3 853 2 356 3 429 1 737 1 698 1 007 2 010 1 207 1 020 1 224
Skulder och eget kapital 12 625 9 770 10 317 8 690 7 416 5 972 6 162 5 349 5 277 5 863
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 574 610 305 305 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 176 1 697 1 165 1 077 1 289 1 232 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 492 676 682 507 465 450 368
Utdelning till aktieägare 0 900 1 700 1 400 156 0 0 0 0 0
Omsättning 35 614 33 643 34 381 39 652 30 946 23 311 23 093 20 642 21 132 18 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 7 7 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 849 5 526 4 835 5 578 4 365 3 265 3 251 3 399 3 499 4 615
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 464 466 458 336 334 295 306 303 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 240 2 127 2 020 2 720 1 679 1 665 1 346 721 851 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,85% -2,05% -13,31% 27,77% 33,69% 0,44% 11,60% -2,86% 13,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,69% 20,74% 18,52% 30,14% 20,90% 26,27% 19,90% 11,42% 14,06% 4,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,88% 6,11% 5,65% 6,71% 5,07% 6,86% 5,39% 3,00% 3,53% 1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,45% 18,75% 19,10% 17,75% 17,74% 20,95% 19,87% 18,01% 17,99% 17,39%
Rörelsekapital/omsättning 16,66% 13,50% 11,37% 9,75% 8,05% 7,51% 3,55% 3,63% 3,55% 5,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,80% 56,23% 47,11% 55,42% 48,35% 43,89% 21,28% 7,96% 4,04% -2,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,19% 161,76% 68,71% 64,25% 54,95% 14,20% 12,89% 38,03% 59,71% 57,11%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...