Visa allt om Drottningholms Entreprenad AB
Visa allt om Drottningholms Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 201 486 180 994 122 755 87 542 72 842 64 344 45 656 50 596 38 225 30 024
Övrig omsättning 1 023 766 1 434 972 1 356 1 693 1 816 723 1 522 718
Rörelseresultat (EBIT) 10 787 10 882 12 316 7 612 5 492 7 844 4 618 5 356 4 999 2 140
Resultat efter finansnetto 9 953 9 857 11 212 6 711 4 454 7 022 4 258 4 670 4 127 1 672
Årets resultat 3 809 218 1 067 1 578 1 004 986 1 141 1 451 649 351
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 777 83 715 72 686 48 898 39 803 39 469 28 598 21 472 25 845 14 990
Omsättningstillgångar 32 644 32 827 30 007 20 601 15 487 13 426 12 098 10 967 9 226 5 693
Tillgångar 121 421 116 543 102 693 69 499 55 290 52 895 40 696 32 439 35 070 20 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 364 4 555 4 337 5 270 4 192 3 188 2 202 3 035 2 088 1 943
Obeskattade reserver 45 246 41 642 34 719 24 958 20 202 18 202 12 725 10 121 7 584 4 454
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 490 33 310 34 563 20 882 15 703 17 472 13 678 9 483 16 388 7 820
Kortfristiga skulder 35 321 37 036 29 074 18 390 15 194 14 034 12 092 9 800 9 011 6 467
Skulder och eget kapital 121 421 116 543 102 693 69 499 55 290 52 895 40 696 32 439 35 070 20 684
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 160 897 - 0 - 270 260 304 338 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 21 991 20 175 15 583 12 894 12 071 9 391 8 625 7 690 6 797 5 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 9 096 7 688 5 952 5 156 4 974 3 851 3 141 2 827 2 550 2 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 500 0 0
Omsättning 202 509 181 760 124 189 88 514 74 198 66 037 47 472 51 319 39 747 30 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 57 40 32 29 29 26 28 24 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 198 3 175 3 069 2 736 2 512 2 219 1 756 1 807 1 593 1 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 534 574 599 622 496 509 418 460 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 933 22 352 21 309 14 521 11 289 12 921 8 263 8 842 7 783 5 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,32% 47,44% 40,22% 20,18% 13,21% 40,93% -9,76% 32,36% 27,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,90% 9,35% 12,01% 11,00% 10,01% 14,87% 11,37% 16,64% 14,33% 10,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,36% 6,02% 10,05% 8,73% 7,60% 12,22% 10,14% 10,67% 13,14% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,25% 96,58% 97,06% 98,55% 98,75% 98,61% 98,24% 93,99% 99,31% 98,47%
Rörelsekapital/omsättning -1,33% -2,33% 0,76% 2,53% 0,40% -0,94% 0,01% 2,31% 0,56% -2,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,95% 31,78% 30,59% 34,05% 34,51% 31,39% 28,46% 31,82% 21,52% 24,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,42% 88,64% 103,21% 112,02% 101,93% 95,67% 100,05% 111,91% 102,39% 88,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...