Visa allt om Gotland Investment Aktiebolag
Visa allt om Gotland Investment Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 109 25 247 25 931 24 116 18 576 18 259 15 998 15 393 14 515 14 431
Övrig omsättning 3 116 12 20 24 28 431 50 66 28 24
Rörelseresultat (EBIT) 2 343 8 809 17 587 3 272 -17 559 9 931 -10 762 95 6 764 7 910
Resultat efter finansnetto 2 315 9 490 17 420 2 653 -16 905 6 900 -8 341 3 440 2 662 4 032
Årets resultat 1 029 5 528 14 960 2 617 -13 144 4 109 -867 4 101 395 1 025
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 629 46 699 48 533 50 473 52 164 53 978 56 998 58 737 60 813 63 179
Omsättningstillgångar 37 161 39 443 27 831 10 971 14 353 29 632 26 808 32 830 32 720 33 046
Tillgångar 80 790 86 141 76 364 61 444 66 517 83 610 83 806 91 567 93 533 96 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 685 52 656 47 128 32 168 29 551 42 695 38 797 39 873 36 073 35 767
Obeskattade reserver 4 603 3 843 1 478 0 0 3 781 2 228 9 716 10 591 9 918
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 550 16 878 19 892 21 852 24 865 27 590 31 550 34 740 38 140 42 040
Kortfristiga skulder 7 951 12 764 7 866 7 425 12 101 9 544 11 231 7 237 8 730 8 499
Skulder och eget kapital 80 790 86 141 76 364 61 444 66 517 83 610 83 806 91 567 93 533 96 225
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 687 695 646 397 242 248 108 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 276 238 252 145 80 127 81 42 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 210 210 300 90
Omsättning 30 225 25 259 25 951 24 140 18 604 18 690 16 048 15 459 14 543 14 455
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 555 12 624 12 966 12 058 9 288 18 259 15 998 15 393 14 515 14 431
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 411 409 368 194 152 191 108 42 39
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 128 10 644 19 442 5 108 -15 726 11 798 -8 864 2 069 8 818 9 967
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,38% -2,64% 7,53% 29,82% 1,74% 14,13% 3,93% 6,05% 0,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,86% 11,31% 23,59% 5,81% -21,50% 12,65% -9,18% 4,72% 8,75% 9,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,49% 38,58% 69,47% 14,81% -76,99% 57,93% -48,07% 28,05% 56,39% 62,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,75% 105,67% 76,99% 14,70% 12,12% 110,02% 97,37% 166,26% 165,28% 170,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,89% 64,61% 63,22% 52,35% 44,43% 54,40% 48,25% 51,37% 46,72% 44,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 467,38% 309,02% 353,81% 147,76% 118,61% 310,48% 238,70% 453,64% 374,80% 388,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...