Visa allt om Discovery Networks Sweden AB
Visa allt om Discovery Networks Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 132 416 1 392 311 1 423 014 1 422 350 1 430 731 1 312 046 1 212 414 1 159 677 1 059 305 1 170 767
Övrig omsättning - - 1 894 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 231 -179 573 -54 017 87 597 167 837 348 813 268 944 309 929 262 722 246 292
Resultat efter finansnetto -110 420 -180 060 -41 182 88 461 178 352 353 018 277 603 312 730 266 545 264 555
Årets resultat -109 902 -185 063 -18 987 -17 328 100 761 259 085 203 963 248 449 210 761 188 086
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 695 1 970 996 895 323 197 822 250 807 233 474 113 153 116 193 150 685 229 163
Omsättningstillgångar 2 376 411 1 679 578 1 189 206 1 178 454 1 075 236 1 493 258 1 393 720 1 118 249 948 603 660 544
Tillgångar 2 439 106 3 650 574 2 084 528 1 376 277 1 326 043 1 726 732 1 506 873 1 234 442 1 099 288 889 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 331 992 233 1 196 360 531 436 548 764 20 287 4 837 7 235 9 366 19 705
Obeskattade reserver 0 0 0 45 000 46 705 0 0 0 23 873 48 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 670 580 1 670 580 0 328 513 251 187 249 252 1 012 881 807 205 584 094 317 427
Kortfristiga skulder 386 195 987 761 888 167 471 328 479 388 1 457 193 489 155 420 002 481 955 504 158
Skulder och eget kapital 2 439 106 3 650 574 2 084 528 1 376 277 1 326 043 1 726 732 1 506 873 1 234 442 1 099 288 889 707
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 400 14 627 6 125 6 472 18 102 0 0 0 0 126
Varav tantiem till styrelse & VD - 2 770 935 1 471 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 108 154 104 294 104 797 89 324 72 503 79 317 69 128 69 481 59 281 59 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 51 115 63 541 48 516 43 854 41 578 37 066 32 032 31 308 27 243 26 344
Utdelning till aktieägare 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 132 416 1 392 311 1 424 908 1 422 350 1 430 731 1 312 046 1 212 414 1 159 677 1 059 305 1 170 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 166 182 169 151 137 140 133 130 129
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 975 8 387 7 819 8 416 9 475 9 577 8 660 8 719 8 149 9 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 150 1 099 914 826 875 850 723 758 666 664
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -48 044 -171 740 -47 734 95 502 174 828 354 556 273 102 315 826 268 270 251 662
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,67% -2,16% 0,05% -0,59% 9,05% 8,22% 4,55% 9,48% -9,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,39% -4,92% -1,97% 7,34% 13,69% 20,82% 18,43% 25,34% 24,25% 30,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,83% -12,89% -2,88% 7,10% 12,69% 27,40% 22,91% 26,97% 25,16% 23,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,42% 24,07% 31,57% 36,74% 34,58% 46,68% 44,14% 43,20% 41,93% 48,70%
Rörelsekapital/omsättning 175,75% 49,69% 21,16% 49,72% 41,65% 2,75% 74,61% 60,21% 44,05% 13,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,68% 27,18% 57,39% 41,16% 44,13% 1,17% 0,32% 0,59% 2,45% 6,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 498,91% 99,17% 39,51% 105,65% 86,51% 54,88% 162,79% 138,31% 89,26% 39,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...