Visa allt om Br Anderssons Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Br Anderssons Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 427 4 498 4 682 3 971 3 385 3 298 2 750 3 039 2 455 2 669
Övrig omsättning 710 967 883 832 935 830 809 1 151 512 140
Rörelseresultat (EBIT) 289 23 219 387 593 635 344 1 068 111 222
Resultat efter finansnetto 338 5 125 470 574 735 431 1 106 143 283
Årets resultat 48 64 41 164 187 316 212 400 113 237
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 277 7 730 7 447 7 838 3 832 3 381 2 715 2 465 1 668 1 559
Omsättningstillgångar 2 171 2 800 3 246 2 101 2 220 2 206 1 519 1 909 1 598 1 672
Tillgångar 11 448 10 530 10 693 9 939 6 052 5 587 4 234 4 374 3 266 3 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 727 2 679 2 616 2 574 2 411 2 359 2 164 2 072 1 763 1 742
Obeskattade reserver 2 780 2 491 2 554 2 476 2 316 1 969 1 624 1 458 882 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 945 180 360 788 449 760 68 11 32 0
Kortfristiga skulder 4 996 5 180 5 164 4 101 876 500 379 834 589 613
Skulder och eget kapital 11 448 10 530 10 693 9 939 6 052 5 587 4 234 4 374 3 266 3 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 299 312 316 302 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 604 666 322 326 336 0 20 73 40 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 237 246 208 156 162 142 149 170 152 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 142 135 120 120 92 92
Omsättning 5 137 5 465 5 565 4 803 4 320 4 128 3 559 4 190 2 967 2 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 476 1 499 2 341 1 986 1 693 1 649 1 375 1 520 1 228 1 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 304 271 241 249 221 240 280 247 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 225 872 1 015 856 992 1 029 660 1 285 369 519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,58% -3,93% 17,90% 17,31% 2,64% 19,93% -9,51% 23,79% -8,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,00% 0,87% 2,39% 5,73% 10,18% 13,39% 10,25% 25,45% 4,90% 9,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,75% 2,05% 5,47% 14,35% 18,20% 22,68% 15,78% 36,62% 6,52% 11,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,07% 67,92% 59,44% 54,77% 57,55% 59,79% 48,95% 57,32% 51,89% 63,96%
Rörelsekapital/omsättning -63,81% -52,91% -40,97% -50,37% 39,70% 51,73% 41,45% 35,37% 41,10% 39,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,76% 43,89% 43,09% 44,26% 68,04% 68,20% 79,38% 71,37% 73,42% 73,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,09% 26,60% 30,91% 21,07% 111,99% 205,80% 76,52% 90,29% 102,72% 126,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...