Visa allt om Pinewood Aktiebolag
Visa allt om Pinewood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 164 836 81 837 74 090 63 098 68 818 77 391 60 687 45 289 36 511 31 782
Övrig omsättning - - - 106 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 271 4 612 4 728 4 099 9 056 4 797 4 714 5 290 2 927 1 899
Resultat efter finansnetto 10 554 2 647 2 112 3 038 7 377 3 363 3 726 4 393 2 092 1 157
Årets resultat 6 352 2 034 905 1 789 4 173 1 908 1 960 2 392 1 213 682
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 457 14 687 16 699 19 052 19 498 20 471 18 223 12 562 12 421 11 421
Omsättningstillgångar 37 445 46 409 40 065 32 720 36 972 42 779 31 797 24 361 16 288 14 047
Tillgångar 55 902 61 096 56 764 51 772 56 470 63 250 50 020 36 922 28 709 25 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 806 12 454 11 321 12 915 12 626 9 453 8 345 7 185 5 594 5 381
Obeskattade reserver 10 086 7 918 8 243 7 833 7 270 5 593 4 873 3 863 2 827 2 458
Avsättningar (tkr) 474 318 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 028 20 686 26 114 26 529 24 779 27 828 18 334 19 621 17 402 15 756
Kortfristiga skulder 8 508 19 720 11 086 4 494 11 794 20 375 18 469 6 252 2 886 1 873
Skulder och eget kapital 55 902 61 096 56 764 51 772 56 470 63 250 50 020 36 922 28 709 25 468
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 423 400 415 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 772 5 405 4 547 4 081 4 159 3 867 2 797 2 000 2 035 1 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 190 2 116 2 313 1 672 1 918 1 903 1 376 1 002 1 131 907
Utdelning till aktieägare 0 0 900 1 250 1 500 1 000 800 800 0 1 800
Omsättning 164 836 81 837 74 090 63 204 68 818 77 391 60 687 45 289 36 511 31 782
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 16 14 13 13 13 12 9 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 242 5 115 5 292 4 854 5 294 5 953 5 057 5 032 4 564 5 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 492 499 454 479 451 392 384 457 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 861 5 704 5 826 5 180 10 133 5 854 5 582 5 977 3 533 2 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 101,42% 10,46% 17,42% -8,31% -11,08% 27,52% 34,00% 24,04% 14,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,24% 7,63% 5,80% 8,02% 16,17% 7,66% 9,55% 14,75% 10,26% 7,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,54% 5,70% 4,45% 6,58% 13,27% 6,26% 7,87% 12,02% 8,07% 6,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 29,78% 35,30% 41,39% 31,05% 36,18% 40,75% 39,77% 35,09%
Rörelsekapital/omsättning 17,56% 32,61% 39,11% 44,73% 36,59% 28,95% 21,96% 39,99% 36,71% 38,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,14% 30,49% 31,27% 36,10% 31,85% 21,46% 23,86% 26,99% 26,58% 28,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,77% 73,89% 66,46% 178,73% 59,89% 44,90% 51,15% 95,03% 188,05% 228,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...