Visa allt om Bergs Agrar Aktiebolag
Visa allt om Bergs Agrar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 10 248 3 624 7 431 9 084 8 098 7 063 10 350 6 716 8 557 8 160
Övrig omsättning - - - - 68 207 155 - - 170
Rörelseresultat (EBIT) 883 953 -715 195 -153 -409 761 -1 485 -1 382 -105
Resultat efter finansnetto 867 945 -754 31 -404 -708 474 -1 661 -1 623 -317
Årets resultat 49 945 -754 31 -289 -8 -6 -23 -9 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 873 4 330 4 496 4 704 6 871 7 241 6 430 6 378 6 334 6 738
Omsättningstillgångar 4 538 4 260 3 875 5 146 4 554 4 259 4 979 3 359 3 704 3 655
Tillgångar 12 411 8 590 8 371 9 851 11 425 11 499 11 409 9 737 10 039 10 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 763 1 714 769 1 523 1 492 1 781 1 789 1 795 1 818 1 828
Obeskattade reserver 818 0 0 0 0 115 815 335 1 973 3 587
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 274 4 681 4 701 4 196 6 204 6 468 5 836 4 863 3 608 2 298
Kortfristiga skulder 3 557 2 195 2 900 4 132 3 729 3 136 2 969 2 744 2 640 2 681
Skulder och eget kapital 12 411 8 590 8 371 9 851 11 425 11 499 11 409 9 737 10 039 10 393
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 127 334 364 279 416 375 347 343 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 42 101 115 117 124 123 113 121 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 248 3 624 7 431 9 084 8 166 7 270 10 505 6 716 8 557 8 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 124 1 208 2 477 3 028 2 699 3 532 3 450 2 239 2 852 2 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 197 62 150 165 169 278 170 157 160 160
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 395 1 115 -249 733 551 587 1 727 -590 -469 671
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 182,78% - -18,20% 12,18% 14,65% -31,76% 54,11% -21,51% 4,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,27% 11,09% -8,53% 1,99% -1,33% -3,56% 6,68% -14,97% -13,75% -0,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,80% 26,30% -9,61% 2,16% -1,88% -5,79% 7,36% -21,71% -16,13% -1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,32% 49,70% 22,51% 33,42% 34,43% 39,13% 44,15% 30,55% 28,83% 38,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,57% 56,98% 13,12% 11,16% 10,19% 15,90% 19,42% 9,16% 12,43% 11,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,35% 19,95% 9,19% 15,46% 13,06% 16,23% 20,95% 20,97% 32,26% 42,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,39% 8,20% 38,21% 37,68% 44,57% 51,40% 42,94% 54,26% 49,36% 64,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...